We Back (feat.J.Mag-Thomeboydontkill)_歌词简谱

We Back (feat.J.Mag/Thomeboydontkill)_歌词简谱
演唱:马思唯/J.Mag/thomeboydontkill
发行时间:2022-04-13

5    4  4 1  |  1  ·  4 ·  2  3  6    7 3    6 |  4  
开    兰  博  基    尼        法  拉  利      开    迈    凯  

|  4  1 6  7  7  5    5    5  ·  2  ·  7  |  6  1 ·  6  
 伦  喜  欢  我  音  乐    的    全    都    变    男  神    不  

1  6  ·  2  7  4  7    2  4   7  7  1    7  5  4  ·  6 
喜  欢    的  继  续  去    当  键    盘  人  嘴    上  讨  厌    我  

4  ·  3 4  ·  4 4  6 1 4 2    4  6  5    6  6  ·  4  
的    r  a    p  p  e  r  心  里    面  崇  拜    C  u    z  

 1  ·  5  ·  6    6  7    1    7 2  ·  7  |  5  |  5  
     w    e      d    o    n  &    #    8    2  

|  1  |  6  ·  7 |  7  4  ·  3  2    5  4    4 4 2  2 
 1    7    ;    t      c  a    r  e      所  以  做  

|  2 ·  7  ·  3  6  2  ·  2  6  4    7 4  1  |  4  6  5 
 个    牌    子  叫  东    开  Y  e    a  h      w  e    

|  5  |  5  4    2  3  3  ·  4  |  4  7  1  7  ·  3 4  5 
 m    o  v    e    i    n      s  i  l    e  n  c  

2    2  |  2 2  7   5  ·  1 1 3  |  4  |  2 3  5  |  
e    追    踪  不  到    我    们  的  动    态    Y  e  a    

4 5  7   1  5  1 |  3  3  3  6 4    6  |  7    3  3  
h    w    e    m    o  v  e    i    n        s  i  

6 ·  6 3 ·  7  |  6    6  2 ·  4    5  ·  6  1  ·  1 
l    e  n    c    e    在  做    任    务    像  是    F  

5  4   4  5  ·  3  ·  1  2    7 3    3  ·  3  7  |  5  
B  I    有  好    超      不    断  扩    大    版  图    真  

3  2  4 |  2 7  ·  5 6   1  6  |  4    3  1  6    6  
的  超  我    从  更    高  兄    弟  毕    业    的  你  说    我  

|  5 1  ·  3 6  |  6  |  6  |  6  6  2    1  5  ·  5  5  
 有  好    高  G    o    u    p  i  e    些  像    蛇  群  

|  7  7 |  7  3  6  |  7 7  1  1  6  |  1  2  |  4    6  
 靠  近    我  的  卡    座  真  的  骚  但    是  老    子    个  

 4  7  ·  2   5  5    2  |  2 4  1  ·  4  4 7 2  7  
 都  看    不    起  我    嘴    巴  真  的    挑  轮  到  我  自  

 4 |  3  4  7  |  4 5 ·  3  3  7  |  3  6  ·  2    6  
 己    当  老  板    那  就    没  人  把    我  开    除    输  

5  7  6    2  3  |  5  |  2    7   7 ·  2  7  ·  1    
几  把  我    也  不    慌    张    只    要    在  桌    子    

7   1  ·  3  5  2   5  |  5  ·  3    4   5   7  3  
上    我    就  能  开    糊    我    也    不    害    怕  任  

|  5 4  5  5  4  5  ·  1 1    4  |  7 5    2  7  3  4  
 何  卑  鄙  小  人  我    不  管    他    手  段    好  歹  毒  正  

7  |  4 |  4  2  ·  4  3  2  1  5  5  ·  5  |  7  7    4  
大    光    明  完    成  每  一  笔  交  易    是    正  规    军  

5  2 4    3  4  3    5    1 ·  2 ·  5  |  6  ·  6    
从  不  走    歪  路  我    生    活    过    于    刺    激    

7  5  3 4  |  1    7 ·  7 1    4  3    2 5 |  2   
像  坐  过  山    车    老    子  莫    兰  特    把  你    扣    

1 ·  2 3  1  4   6   4  |  3  1  ·  2  ·  1  3  ·  7  
成    精  神  错  乱    的    一    步  到    位    甩  到    喉  

7 1  2  ·  2  |  1 |  1  2  3  |  5  7 ·  4 4  |  1  |  
咙  坎  给    你    抵    拢  你  要    b  e    e  f    老    

1  |  3  5  |  6  1    2  ·  4  4  7 4 ·  1 5 4    2 
子    可  以    给  你    提    几  桶  小  弟    娃  儿      Y  

 2 |  1    6  ·  4  3 5  6   1  |  7 1 6  ·  2  5 
 &    #    8    2  1  7  ;    a    l  l      r  e  

·  3    5  7    7  7  3 |  3 2 |  4  3  6  4  |  6  ·  
 a    l  l    y    c    a  n    &  #  8  2    1    

6  7  5    4  5  5    7  ·  2  ·  6  6  6  1 2  5  |  3  
7  ;  t      o  n        m    y    l  e  v  e    l  

3 5  4  ·  7  1  |  3 ·  6  |  7  3  ·  7  2  2  ·  3  5 
筹  码  都    摆  在    了    t    a  b    l  e  回    到  了  

|  6  |  4   6  7   7 |  3    2    7  ·  3 4  3  1 
 成    都    我  感    觉    像    h    e    r  o  Y  e  

·  1 |  5  6  4  ·  3 5 2  3  2  ·  5  6  7  |  1  2  5 
 a    h    W    e    b  a  c    k  每  天    c  e  l  

 6  ·  6    7  ·  6    6  5  5  ·  6 1    1  6  |  7  
 e    b    r    a    t  e      W  e      b    a  

4 |  4  4  ·  5 |  6  |  4  ·  6  |  3 3  |  6   3    
c    k  每    天    c    e    l    e  b    r    a    

5  4 4    4 ·  2  ·  3  ·  5  1  |  4  6  2  3  2  2  7  
t  e  A        g    a    n  g      你  们  惹  不  起  遍  

·  2  6  |  1   1  3  |  3 ·  5    6    1 5 4    3  
 地  是    黄    金  而    我    是    台    推  土  机    J  

·  5  |  2  |  2  6    6  5  5  6  ·  4    5 ·  6  |  6  
 .    M    a  g    :  Y  e  a    h        I    &  

·  4  ·  7 5  6  |  5  2  ·  5  |  1  |  6  7 1  6 ·  5  
 #    8  2  1    7  ;    m        b  a  c  k      

6  4  ·  7    4   7  ·  1 ·  6 7  2  |  6  ·  3  2  |  
o  n        m    y        b  u  l    l    *  *    

3   4 |  1  |  5  |  5 6  ·  5  3    5    7  |  1 |  
*    *    Y    e    a  h      I    &    #    8    

3  6    3  6  2  4  |  2  4  ·  5   4  7 |  4  |  5 ·  
2  1    7  ;  m      b  a    c    k      g    o    

6  4  |  3  5  4  ·  3  4 4 3 4 ·  6  7    2  1  2  ·  
i  n    g    s    t  u  p  i  d    T  o    o  k      

3  7  |  6  2  |  3  ·  2 4  6  ·  3  ·  2    3 |  5 |  
a      y  e    a    r    o    f    f        c    

7  ·  2 5  |  4 |  2  3 1  ·  4    3  2  6  |  5 ·  3 
a    u  s    e      o  f        c  o  v    i    d  

 5  2 5    5  5 |  4 3  ·  1  2   2 3  ·  7 4  4  
 N  o  w      I    &  #    8  2    1  7    ;  m    

4 7  3 7  |  1    6 |  4 |  4  |  1  ·  3 7  5  3  |  
b  a  c  k        w    i    t    h      s  o  m    

3  |  3  4 6  ·  4  |  5 |  2  |  5 2  |  1 |  7 7    
e      n  e    w        *    *  *    *    N  o    

2 |  5 6  ·  6 |  2    1  7  ·  5   5 6  ·  7  |  6 
w      I    &    #    8  2    1    7  ;    m      

4  7  ·  5 3 5  1 |  7  6    4  |  3  ·  7  ·  5  ·  6  
b  a    c  k    i    n      t    h    e        c  

5 ·  5  |  5  2  2  |  4  1  ·  5    3 5  6  ·  7  |  4  
i    t    y  B  o    u  t        t  o      g    e  

·  5    6  |  7  6  ·  4  2 1  ·  3  ·  7    5    6 ·  
 t        t  h    i  s      *    *    *    *    

1 ·  2  1  3  2  4 6  3    5  |  2  |  4  7  3    7 1  
   l  i  t  t  y  B  o    u    t      t  o      g  

 7  ·  3 |  3  2   4  3  ·  7  3  4  5  5  ·  6  ·  4  
 e    t      t    h  i    s    *  *  *    *      

|  3    2 3  3  7  ·  7  ·  1  |  7 |  4    5  1  ·  3  
 t    u  r  n  e    d    A    l    l      m    y  

|  1 |  1 1  |  7  2  5  ·  3  ·  4  ·  4    3    7    
     h  a    t  e  r    s        l    o    o    

7  |  2 7 |  6 |  6  ·  2  5  2  3 2  |  2  7   2 1  
k      c    o    n    c  e  r  n  e    d  I    &  #  

·  5  2 ·  1    1  |  1  7   5  4  ·  6  5  2  |  6  ·  
 8  2    1    7    ;  m      i    n    C    D    

7   5  |  2 |  2  2  5 6  ·  5  7  1   5  3   7  5 
C        R    o  c  k  i    n  g      B  B    C  A  

3  7    1 7  3    3  2  6  |  4   7  4  1  1    1  |  
i  n    &  #  8    2  1  7    ;    t    n  o        

1   5    5  7  6  4   1    7 ·  7 5  |  5  |  3  ·  
o    t    h  e  r      r    a    p  p    e    r    

6    2  ·  2    2  7 3  3  7 6  2   2 6  3    2  2  
   a    s      h  o  t    a  s      m  e    I  f  

 7  ·  1 |  4  6  |  3   6  ·  3 3  ·  3  6 |  5 |  
     m    y      d    a    d      w  a    s    

3  2  ·  7  ·  6  |  2  |  7  |  3 5  6    4  ·  2 |  4 
 a    l    i    v    e      h  e    &    #    8  

2    6    3  1    1 3  3  |  5 |  4 3   6    4 1  
2    1    7  ;    l  l      p    r  o    u    d    

3    7 |  5    4  |  1  ·  2  6 4  ·  4    1  2  7 5 
o    f        m    e    B  a  l    l    i  n  g    

1    6  6  ·  3  2  7   2  5  ·  6  ·  4    2   7 ·  
l    i  k    e    a      *    *    *    *        

6  5  5  7    7  |  4  4   1  7 6  2  4   4  6  5    
h  i  t      t    h  e      l  o  t  t    e  r  y    

1  4  2  |  6  6  3  |  4    1  5  2  2 |  1 6  1 1 1 
M  y      b  r  o    t    h  e  r      a  s  k  e  d  

|  5  1  3  7  ·  7 6    2    5 7  ·  1  2    2  |  3 
   m  e      f  o    r      a      v    e    r  

|  4  ·  5 7  ·  1  |  5  5  ·  3   6   6  ·  2 |  2  
 s    e  S    o      I    m    m    a        p  

7   4  7  |  6 |  1  2  |  7  |  6  3  |  4 |  3  |  1  
u    t      t    h  i    s      i    n        a  

6  |  4  2 5 ·  4 4  ·  1    2  4    4 7  7    1  3  
   h  e  a    r  s    e    H  i    t    y    o    

4  ·  2  3  |  3 5 ·  3  1  ·  7 |  3 1 ·  3  6  |  4  
*    *  *    *  *      w    i    t  h      t    h  

|  2  |  2  2 1  ·  5  |  4  |  2    6  |  4    7  5  ·  
 e      c  u    r    v    e    H    i    t      

4  2  3  3  ·  2  |  7 4    2  |  3  |  2  ·  5  2  7  5 
t  h  e      s    t  u        a    n    d    g  o  

·  5  ·  1 1   7 4  |  1  2  2  6  4 5  4  |  1  2  |  
     B  e    z  e    r  k    G  o    c    r  a    

4    4  ·  1 6  5  3  6  ·  2  5  6  5  3   3  2  2   
z    y    Y  e  a  h      n  o  w    t    h  e      

4  7 |  1  ·  3  ·  4  7  ·  3 3    1  6  |  6 ·  1  |  
b  l    o    c    k      i  s      h    o    t    

5    7  |  5   7 ·  4  ·  4 3 4  4 1  1  ·  1  3  4  
I    &    #    8    2    1  7  ;  m    i    n    C  

·  1  4  |  6 4  6 6  5  2  |  3 |  5 |  3 ·  5  3  6  
 h  e    n  g  d  u    w    i    t    h      t  h  

·  2  |  5 6    3  3  1  ·  3    1 ·  3 1  |  2  ·  1 
 e      g    a  n  g        e    a  t    i    n  

·  4  2 3  5    7 ·  3  7   4  4  1  |  3  4  |  2 |  
 g    h  o    t    p  o    t  M  e      a    n    

5  5  2  ·  7 ·  3   1  ·  1  6  2  |  3   1  5  |  5  
d    M    a    s    i    w  e  i        i  n      

·  7 4 4    4  4 |  5  7 |  1   6 6  ·  3  |  5    
 t  h  e      R    a  r    r    i      a    n    

1   7 3 3  5   3 ·  7 5 5  |  1  7  4 3    6  ·  
d      i  t  &    #    8  2  1    7  ;  s      d    

7 6  |  3  7  ·  3  ·  7    2  |  1  ·  5  1 1  1  |  7  
r  o    p      t    o    p    B    l  a  c  k    s  

7    3  3 4  |  6  2  2 |  1  ·  3 ·  7  ·  5 2  6  4  
   a  n  d      A  s    i    a    n    s    w  e  

6 ·  7 |  5  6  |  7   7 5  1  7 7 |  7  5    6 |  
   c    o  n    n    e  c  t  e  d      l    i    

5 |  7  4  2    7 6  1  3  1  2  5 ·  2 |  5 ·  1  |  
k    e    w    e    W  i  F  i  M    a    s    i    

3 ·  5 |  1 ·  3  7   5    7   5  1  ·  5  |  1  6  
w    e    i    :  小    弟    娃    儿      Y    &  #  

 5    1  7 |  1  ·  5   1  5    5 ·  7    6   1 
 8    2  1    7    ;    a  l    l        r    e  

|  1  ·  2  7  7 5   1 6  3 2  3  7  |  2    6    7  
 a    l  l  y      c  a  n  &  #  8    2    1    7  

6  7    7 7  4  ·  6  ·  2    7  2 ·  1 7  4 ·  5    
;  t      o  n        m    y      l  e  v    e    

1 |  4 4  7  |  1 ·  6    5  1  2  |  7  |  6    5  ·  
l    筹  码  都    摆    在    了  t  a    b    l    e    

1    5 2  2  7  ·  4  |  3  7 7 2  |  5 2  7  |  1  ·  
回    到  了  成  都    我    感  觉  像  h    e  r  o    Y    

3  ·  6 |  4    3  |  1 |  6 ·  1  6  3  4  |  2  7 3  
e    a    h        W    e      b  a  c    k  每  天  

2  3  6  ·  1 |  7  3  4    6 1 1 5 |  7  1   3  1  
c  e  l    e    b  r  a    t  e    W    e      b  a  

3  2 5 2 3  1  |  2  2  7    1   6    7    5  5 ·  
c  k  每  天  c  e    l  e  b    r    a    t    e  A    

5 ·  1 1  |  3  |  6    2  7  2 |  7    5 ·  7    5  
   g  a    n    g      你  们    惹    不    起    遍  

4  |  2 3  5    7  |  6  2  2  5  |  7 3 7 1    4  5  
地    是  黄  金    而    我  是  台  推    土  机  T  h    o  m  

·  2  4  3  |  4  7    4  2  1  ·  6  ·  6  5  3  5  ·  2  
 e  b  o    y  d    o  n  t    k    i  l  l  :    B  

|  6  1 1  |  7  |  5  3  4  ·  4 7  6  2  ·  4  2  7  6  
 i  g      f    a  c  t      I    f    l  i  p    

 1  ·  4  3  1    5  |  2  4  5  4 |  5   5    4  ·  
 t    h  i  s        I    f  l    i    p        

1  3  ·  2  5  |  6 4  7 3  5  4  5  3  1  7  ·  3  ·  1 
t  h    a  t    言  多  必  失  w  e    d  o  n    &    #  

7  ·  2    5 1  1  7 7  5  6 5  4  |  1  5  6    3   
8    2    1  7  ;  t    *  *  *  *      w  i    t    

4    1 6  6 6 ·  4  2  |  4 6  1    5 |  7    4  2 
   n  o    s    n  i    t  c  h        r    a  t  

·  5  5  3  5  |  2    3  ·  4 |  5  |  3  7  ·  4  1  ·  
 s  A  p      o    n        m    y      w  r    

5  1    2  5  1 ·  2    3    3   7  5   2  7    3  
i  s    t    控    制    时    间    就  像    基  兰    脑  

2 5  6  ·  5   3  5 7  5    6    4  |  2  ·  3    4  
子  里  的    财    富  永  远  不    会    被    取    完    W  

1    6  7 2  ·  3  1  ·  7  |  3  1  ·  3    6  |  2  |  
h    e  r  e      t    h    e      p    a    r    

2  |  6  2 |  6  |  2  1  5  ·  5 |  6  4  3    5 4  |  
t    y      a    t  M  e        a  n  d      M    

7    3  |  2  |  1  ·  2  7  7  6  |  5  |  5    1    6  
a    s    i    w    e  i    y    o    u        k  

2 6  4    5  7  2  5 6  1  ·  1    2 1 3  ·  6  |  4 
n  o  w      w  h  e  r  e        t  h  e        p  

3  5 7 2 2  2  |  7 4 |  6  |  1    3  5  ·  3   1 
a  r  t  y    a    t  没    拍    几    个  m    v    因  

|  3  ·  7 5  2    6  1 4  |  3 ·  7  ·  3  7  ·  1  7  
 为    我  不  想    拍  给  瓜    P    看    I      s  p  

|  1    1  6 ·  5  7    2 |  4 |  6 2 4   6   4 
 e    n  d      l    i    k    e    h    u    n  

5 4  5  |  1  5  4  |  7 5    5   1  6  ·  5  7  5 |  
n  i  d      r  a    c  k    s      o    n    m    

6  ·  6  4    5  6 ·  1    3  ·  4  6  1 5 |  3  ·  4  
y      l    e  f    t        w  r  i  s    t      

·  2  ·  2   2  2  2  7  2    6 1    2  3    5  ·  4  
 t    h    a  t  &  #  8    2  1    7  ;    s      

3 3  3  1 ·  1 5    1  |  5  ·  1  ·  5 ·  2 3    7  
a    C  a    r  t    i    e    r    我    把  歌    词  

 4 ·  2 ·  7    6  |  2  3  ·  4  |  5  7    3  2  6  
 写    成    成    功    宝  典    送    给  小    弟  娃  儿  

2 ·  6 |  5  1 ·  5  1 5  ·  2 |  5 2  3  1  ·  4 ·  
兄    弟    几  个    在  芳  草    地    集  结  实  力    太    

1  7  |  6  6    3  |  7  1  |  7  4  7 ·  7  5  |  1  |  
强  了    像  1    3    年  拜    仁  慕  尼    黑  不    懂    

6 1  |  2  4  ·  4  4 1  ·  5    2  1  2    4  1    3  
的  取    舍      财  富  和    尊    重  这  两    个  点    我  

7 2 ·  1  2  7  1  3    4  6  3  7  |  4   3  6   6  
都  要    赢  得  我  没  有    毕  业    但    是    我  和    兄  

7  2  |  6  |  4    5  3 |  1  |  7    3 4   1  4  4  
弟  们    一    起    创  造    了    个    企  业    他  们  不  

3 ·  7    4   5  1 ·  7 |  6 |  1  4    4  7  6  |  
理    解    世    界  上    咋    会    有  我    这  么  牛    

4  3  ·  4  ·  7  1  1   5   6   5  ·  3  4  |  2   
B  的    真    的  不  得    了        兄    弟  几    个    

2  5    3  |  6  3    7  4  6  4 ·  5    1    2   6 
一  起    出    去  超    随  时  保  持    警    惕    身    上  

 1  |  7  ·  1  |  4    5   1 2  |  5  3 7    5    
 揣    把    蝴    蝶    刀    I      a  i  n    &    

2  7 1    7  |  5  |  1 7 5  6  3  ·  7 |  1  ·  6   
#  8  2    1    7    ;  t    t  a    l    k    i    

3   1  |  4  4  5  6 ·  7  4    4 5  ·  5  |  3 ·  1  
n    g      *  *  *    *      只  有        t    r  

4 4 1    3  ·  2  ·  1  ·  5  2  |  5  |  2    5 2  5 
u  t  h        c    o    m  e        o    u  t  那  

2  6 5  |  5 4  4 ·  3  7 3  |  2  5   2  3  7    1  
些  h  a    t  e  r    只  敢  在    a  p    p  的  主    页  

|  5 2  7 |  3  |  1  6  |  4    4 2 6  ·  2  5  7  7  
 闹  我  们    做    得  到        我  们  肯    定  做  得  到  

·  5   6  ·  6  1  5 ·  2  1  |  1    2   7  2 |  2  
 以    前    就  明  白    这  个    道    理    所  以    我  

 4  |  2  6   7  ·  6  1    5   4  ·  3    4  ·  2  
 离    开  了    这    个  土    学    校    W    o    r  

 4  6  |  3 7  ·  6  7 5  ·  7  1 5  7  2  ·  2  1  |  
 k      s  o      d  *    n    h  a  r    d      

3  3  3  4  |  3  ·  4  2  ·  6 2  |  7 4   6 |  2 6  
路  灯  熄  灭    我    们  都    不  睡    觉  没    哪    个  比  

·  4   5  ·  1  |  1  ·  3  6  4  ·  3  2 1  2    3  ·  
 D    i    g    i      G  h    e  t  t  o    加    

1  3  4  |  5   4 |  1    3  6 6  7  1 7 4 ·  4  |  
上  A      F    e    w      G  o  o  d    K    i    

7    2  4  ·  5    6  |  3    5 ·  6  2  |  5  |  4    
d    s      D    i    o    r    M  a    s    i    

7 1 6  1 2   2    5  ·  2  |  3 3  2    3 |  4  6 
w  e  i  :  小    弟    娃    儿      Y  &    #    8  2  

4  ·  3  |  4  |  5  ·  2    7    6  |  6  6  7  3 |  1  
1    7    ;    a    l    l        r  e  a  l    l  

5  ·  1 1    1  6   4  ·  6 |  2  ·  5  |  5 4  4  4  
y      c    a  n    &    #    8    2    1  7  ;  t  

1   4  7 7 3  ·  4    6  ·  3  ·  5   2 1  ·  1 ·  
   o  n    m    y        l    e    v  e    l    

6  1 |  5  4  7  7  4  ·  2  2  3  |  7  4  ·  3  |  3  7  
筹  码    都  摆  在  了  t    a  b  l    e  回    到    了  成  

2  |  2  7  7  6  ·  3 |  1  4  |  2  6  |  5  ·  5    6  
都    我  感  觉  像    h    e  r    o  Y    e    a    h  

6  6    5    4  4  6    3  6  ·  3  5  |  7  ·  1  1  |  
 W    e      b  a    c  k    每  天    c    e  l    

7  1  ·  2  |  3 ·  3  5 1  ·  1 6   5  |  1 5 |  2  
e  b    r    a    t  e      W  e        b  a    c  

 3   1 4  6  ·  5    2  7  |  4 3  ·  2  3    7  3  
 k    每  天  c    e    l  e    b  r    a  t    e  A  

·  6  2  3  1  3  ·  1  ·  1  |  6 1  3  |  1  6 1  |  7  
   g  a  n  g        你    们  惹  不    起  遍  地    是  

5  2  4  3  ·  2  |  7    3 7    4  
黄  金  而  我    是    台    推  土    机