Trust Me_歌词简谱_0

Trust Me_歌词简谱
演唱:W8VES/沙一汀EL
发行时间:2021-09-23

6  3 2   7  |  2  1  |  3  ·  5  ·  5 ·  4    3  6  4 
把  灯  全    部    打  开    让    光    照    到    每  个  ⻆  

 5  ·  7  2  7 |  4  1 ·  3  ·  4  1  |  3 ·  3   5  
 落    这  样  我    才  能    闭    上  眼    才    能    睡  

|  4  |  6 ·  5    2  ·  6  6 ·  4  |  7  7  |  5  5   
 得    心    安    我    梦  ⻅    我    坠  机    最  后    

5 |  2  7 4  |  2  6  2   1    5  1 3  5  |  6  1  6  
一    秒  醒  来    吐  了  一    地      w  h  i    s  k  y  

7  ·  6  7  ·  2  6    7 |  4  1   5  |  5  |  6  |  3  
捂    住  耳    朵  好    吗    外  面    噪    音    太    多  

 7  1  5  4  7   5  7  3  ·  3  |  4    4  5  5  3  6  
 相  信  我    拜    托  看  着    我    的    眼  睛  我  怕  你  

 3  ·  7  ·  1    5  7 5  |  5  |  5  3  1 3 1 2  ·  
 我    再    也    没  有  交    集    I    k  n  o  w    

6  4  4 3  ·  4 |  3  6  4  |  2  3  ·  2  1    7  5  ·  
 y  o  u    r      f  e    e  l    i  n    g      

5  |  1 ·  5  7  5  ·  3 5 ·  2  |  7  |  1  7  7  |  4 
I        k  n  o    w      y    o    u  r      f  

6  |  7  |  6 7 ·  6  ·  6    5 ·  7  ·  1  ·  5  3  4  
e    e    l  i    n    g    闭    上    眼    好  吗  我  

·  2  5  ·  4  |  3   7    5  ·  7   7  |  3  2 3  7  
 会  在    你    睁    眼    之    前    跑    到  你  的  面  

·  1    3  ·  7  4  1  |  7 6 4  6  6 ·  6 3  2 3  4  
 前        t  r  u    s  t    m  e    Y  o  u    c  

6   5    2    2 2  6  |  2  1  |  2  1  2  7   4  2  
a    n        t  r  u    s  t      m  e  Y    o  u  

4  ·  4  6  |  1  |  2  |  2  |  1   2  2  5 6  ·  4 3  
   a  r    e        m    y      s  u  r    p  r  

 2 |  6  ·  7 2 4  3 |  1    5 1  ·  6    2 5  ·  
 i    s    e  O  h      I      c    a    n      

1 ·  5 |  7    7  ·  1    2  7    2  |  2  |  1    6 
f    e    e    l        i  t    I    t    &    #  

6 ·  7  4  2  1  |  1  5  ·  2  ·  2  |  2  2   4  4  1  
8    2  1  7  ;    s      g    o    n  n    a    b  

7  7  3 ·  4 |  2   7    6 |  2 ·  6  |  5  ·  4  6  
e    a        l    o    n    g        n    i  g  

2  ·  6  5  2  |  1  5  |  6   3 3  ·  7  ·  4  5   6  
h    t  Y  o    u      c    a  n        t  r    u  

|  2   2  |  3  |  3  7  |  7 1  |  3  3  3  |  7  3  7 
 s    t        m  e    C  l    o  s  e      y  o  

|  3  5  4    5    1 1  7  2  2 |  3    5    7  |  4  
 u  r      e    y  e  s  N  o    w        y    o  

·  1 |  2  |  4   4  |  3  6  3   7  4  5  3  ·  4  4  
 u        c    a    n    s    e  e    m    e  I  

4  |  6    5  1  ·  2   6  4   7 4 4  |  3    5  4  
&    #    8  2    1    7  ;    m    s    i    t  t  

·  7  3  |  7  4 |  4  |  3  3  |  1  ·  1  |  6  5  6  ·  
 i  n    g      b    y      y    o    u  r      

5  6 3  ·  7 4    2 5  3  |  6  1  ·  6  6  |  4  4  |  
s  i  d    e  给    我  一  首    歌  的    时  间    可  不    

6  7 2  5 1  1 7  5  ·  5  ·  2 2 |  2  6 4  2  4    
可  以  把  它  听  完  委  屈    不    用  憋    在  心  里  和  我    

6 7  4  5  1 4  7 4    6  6  ·  6 5  4  1  1 2    5 
分  担  我  们  全  都  放  下    戒  备    好  吗  耳  机  分  你    一  

 2  2 |  3  6  |  7 |  2 ·  1  6  5  2  3    2    7 
 半  把    头  靠    到    我    的  肩  上  扔  掉    光    环  

7  1  7 6  1  |  5  ·  5  4  |  1 |  2  2  6  4 ·  7 3  
我  可  以  是  另    一    个  你    其    他  人  的  g    o  s  

7  4 |  4  6   7 |  6  2 |  4  4  |  6  4 ·  2  |  3  
s  i    p      当    他  放    了  个    屁  开    始    新  

5  1   5  ·  4  ·  7    3  6    6 6  2  ·  1    1    
的  生    活    好    吗      忘    了  好  吗    已    经    

3  6 |  2  |  5  1  1  5 7 1  |  7    3    4 7 |  2  
发  生    的    事  不  用  记  得  太    过    清    楚  我    也  

 7    7  3  3 5 6  2  ·  4 7   4  7  2  4  7  7  |  
 不    会  再  提  I    k    n  o    w    y  o  u  r    

5    5 ·  4 6  6  ·  1  1 |  3 |  2    4 5  5  1    
   f    e  e  l    i  n    g        I    k  n    

5 |  4  ·  5 |  6  ·  4  5  5  1 |  5 5    2  2  1    
o    w        y    o  u  r      f  e    e  l  i    

5  |  1 ·  4    6   4 1    5  6 5 4    6  ·  7    
n    g    不    要    怕      什  么  都      可    以    

2  ·  5  1 2    6 |  1  5   4 ·  2  |  3  6 4  |  3 
做    e  v  e    r    y  t    h    i    n  g  相    信  

 4  2   7  2   4  ·  4  |  3  5  3  2  4  |  7    6 
 我      t  r    u    s    t    m  e  Y    o    u  

4  4  5  |  6 5    7  6  ·  4 2  3  ·  3 ·  1  6 3  ·  
 c  a    n      t  r    u  s  t        m  e  Y    

1  1 4   1 ·  6    2 6 ·  7 ·  5  |  5  1  ·  1 6  
o  u      a    r    e      m    y      s    u  r  

·  7    5 5  7  ·  6  1  ·  7 3 ·  7  |  1 5 2  2  7  
 p    r  i  s    e  O    h      I      c  a  n    

 4  1 |  6  |  6   1  1  ·  4    1  ·  4  3 ·  3  ·  
 f  e    e    l      i    t    I    t  &    #    

3  5  ·  3  3    7 ·  5 2  7    2  2    7  |  2  |  6  
8  2    1  7    ;    s    g    o  n    n    a      

1  4 ·  6  6  7    4  |  5 ·  5  |  3  5    3 7  ·  5  
b  e      a      l    o    n    g      n  i    g  

 5  1 |  1    1  |  5    2   3 ·  2  3    7  |  6 
 h  t    Y    o    u        c    a  n        t  

·  7 7  ·  6 ·  6  |  6  ·  4 |  2   3  |  2  7 |  1  
 r  u    s    t        m    e    C    l  o    s  

7  |  5 |  7  3  |  4  |  5    2  4  5    7  ·  1  4 2  
e        y  o    u    r      e  y    e    s  N  o  

5  7  2 ·  3  |  2  ·  7 6  ·  5  2  3  ·  1 ·  3    6 
w    y    o    u      c    a  n      s    e    e  

·  7  3   3    4 ·  7   2  7  |  3  7  7  5  |  1   
   m    e    I    &    #  8    2  1  7  ;    m    

1  5  |  4 ·  5 ·  7  4  5   5    7  |  3  7  5  7 6  
 s    i    t    t  i  n    g        b  y    y  o  

·  4 |  5  5   7  ·  1 |  3  1  6  1  1  1    5  |  2  
 u    r      s    i    d  e  I  t  &  #    8    2  

2  2 |  2 1  1  5  7  4    1  2    4    6 ·  5    1  
1  7    ;  s    g  o  n    n  a        b    e      

5 ·  5 |  4 4 5  3  6  |  5    5 3  ·  2 5    5  5 
a        l  o  n  g      n    i  g    h  t    I    

·  2  ·  3  7  |  1  2    5  2  1 |  6 1    4  3  6  3 
 w    i  l    l      b  e      a  l    w  a  y  s  

 7 ·  3    6  6  7  6  ·  2 1  2 ·  4 ·  1  3  4  |  
     o    n    m  y      s  i    d    e  Y  o    

7 |  2  4  3  4  ·  6  |  1  6  6 |  4  3  |  4    1  1  
u      c  a  n        t  r  u    s  t        m  e  

2  ·  7  1  5   3    6    2  |  1 3  ·  4  2  ·  7  3  
Y    o  u      a    r    e      m    y      s  u  

|  7 ·  5  5  |  1  6  6    1 |  3  4  2  6  3   5 |  
 r    p  r    i  s  e    O    h    I    c    a    

5  7  6  1  |  5 ·  5  ·  4 1  2  1 7  6  ·  3 ·  6  5 
n    f  e    e    l      i  t  I  t  &    #    8  2  

2  |  3  4  |  5  6 |  7    3  6  2  ·  4 1   1 ·  7  
1    7  ;    s      g    o  n  n    a      b    e  

1  6 7 4    2    4  ·  3 5  ·  7  4  ·  1  2  3   7  
 a    l    o    n    g      n  i    g  h  t    Y  

5  |  7 7 |  3 ·  5   4  7  1  7 3  ·  1  |  6 1 ·  
o    u      c    a    n    t  r  u    s    t      

2  |  5 2  4 |  4  3  |  6  |  5  5  3  ·  2  ·  7  2  |  
m    e  C  l    o  s    e      y  o    u    r      

5  |  3 |  6  |  2  4  2  3  ·  4  ·  2 ·  3  5  7 7  2  
e    y    e    s  N  o  w        y    o  u    c  a  

 7 7 3  5  3  ·  6   7    1 3  7 |  5 4    7    
 n    s  e  e        m    e  I  &    #  8    2    

3  7  2  4   7  ·  4 3  6  4  |  2  3 6  |  2    1  ·  
1  7  ;  m        s  i  t  t    i  n  g        b    

1  6  5 3  4  ·  5  ·  5  ·  7  2  3   2  
y    y  o  u    r        s  i  d    e