Way_歌词简谱

Way_歌词简谱
演唱:西槿
发行时间:2021-08-04

 3    5 |  4  4  |  1 |  4  ·  1  ·  1  6 2  1  4  ·  
 C    h    i  s    w    a    y    :  当  心  跳  频    

4  3 2  4  ·  3 4  |  6 |  6   5 1  |  4 ·  4 2  4  
率  上  升  你    知  道    I        c  a    n    &  a  p  

4 |  3 6  |  5 2  6  4 3 4  1    5   3  |  3  4  4  
o    s  ;    t    l  e  t    y    o    u      g  o  

|  3  6    4  3  1 7  1  1  5  5  7  1  |  5  |  3 ·  6  
 这  一    过  程  虽  然  艰  难  前  行  时  候    没    后    悔  

1  ·  4    7 5  4  |  3  7  1  3  3 ·  6  3  1  7 |  5 
过    我    的  心  意    全  世  界  只  想    让  你  l  e    t  

 2 2  7  6  1  4  ·  6  6  |  2  1  |  5  7  6    3  |  
   y  o  u    k    n  o    w  W    a  t  c    h    

4  3  |  7 ·  3  ·  1  |  3  3  5  ·  5   1  ·  1 |  1  
i  n    g        窗    外    r    a    i    n    i  

·  4  4  6 4    2  ·  7  ·  1 3  4    3 7  |  3  3 5  
 n  g  p  o    u    r    一  人  游    离  在    情  绪  中  

|  5 3  |  4  1  ·  7  6  ·  3  2  ·  2 2 ·  5  7  5 7  
 G  i    r  l      I      i    m  a    g  i  n  e  

|  1  5 |  1  ·  4  |  2  4  ·  3 2  1    1  ·  7  |  1 
 这  一    切    M    e  s    s  e  d        u    p  

|  3    3  |  2 2    1 5  4   4  ·  5  ·  1    7    
     m    a  k    e    m    e        c    a    

6  5    3  2   5  |  4  ·  5  6  ·  6  6  4    7  ·  1  
n  &    a  p    o    s    ;  t      b  r    e    a  

·  1  7  5  6 6  5  4 6  4 |  2    6  3  ·  5  1  5  1 
 t  h  声  音  逐  渐  响  起  说    你    的  身    后  永  远  只  

·  6 1  |  5  1  ·  7  4  1   1 ·  4 ·  3  5  6    2 
 有  我    身  心      就  算        疲    累  也  能      

1 |  7  3  6  6  ·  1  |  4  1  5 6  ·  5  6  1  ·  7    
一    人    站  起        说  I    d    o  n  &    a    

6  |  5  6  6  7  6 6  5  ·  7  ·  3  2    2 1 4  |  7  
p    o  s  ;  t    w  a    n    n  a      l  o    s  

7 6  ·  4   6 4  |  4  7  3    4  7  ·  2   6 |  1  
e      b    a  b    y    y    o  u        r    e  

4  3  |  4  5  7  7  3 1  ·  4  ·  4  2  4 ·  4  ·  5 |  
 m    y    o  n  l  y        d  e  s    t    i    

1  |  5    2 3    7 7  2    6  ·  5 |  3  3  ·  5  ·  
n    y    I      p  r  o    m    i    s  e    W    

6 6  1 1 |  4  |  5  ·  7  2  3   7  5  ·  4  2  5 |  
i  l  l      b    e    B  e      y  o    u  r      

2  |  3  ·  4 |  1    1  3  2    3  4  ·  3  3  5   4  
m    a    n    L    i  k  e      d    e  s  t    i  

1    6 6  2  |  3    7   4 5  |  3 ·  4  |  5   7  
n    y  身  后    传    来    虚  弱    的    屏    息    没  

 3  4  |  7  3  ·  7 6  5  |  5 7 |  6 ·  7    1 3  
 有  人    愿  意    再  去  相    信  W    h    e    n    

|  7 4  1  ·  4  1  2   7  6    1  |  1  ·  4  7  6    
 y  o  u      g  o    n  e    Y    o    u    l    

2 ·  2  2    2 6  5    7 ·  1 1  |  6  7  1  6  7    
e    f  t      m  e    I      a    m    f  a  l    

5  ·  4 2  2   1 |  6    6  ·  2  6  ·  1  6 4 2  6  
l    e  n  J    u    s    t      l    i  k  e    l  

·  1 4  ·  3   7    3 1    4    2  7   7  3  7    
 e  a    v    e    s  L    i    k  e      f  l    

6    1  ·  7  3  |  4  2  4    7  3  1  7   2 6  7  4  
o    w    e  r    s  J  u    s  t    f    a  d  e  d  

 1  6  2  ·  5  |  1 3 7   1  ·  4    7  ·  3  7  ·  
 身  后  传    来    虚  弱  的    屏    息    就    算  没    

6  ·  2    2 4  |  4  ·  2  
有    人    愿  意    相    信