The Color Of The Night_歌词简谱

The Color Of The Night_歌词简谱
演唱:The Color Of The Night(张信哲)
发布时间:2021-05-28

6  7  3 3    2  3 1  |  3  |  2 1 1 ·  1  2    6 5  
T  h  e      C  o  l    o    r    O    f      T  h  

|  6 |  2  ·  5 1  7  4  5    7  7 |  5    6 1    1  
 e        N  i  g  h  t      (    夜    之  色    )  

|  4    5   2  1  6   2 |  2  |  7 |  4  3 ·  6 5  
     -      张  信    哲        (    J  e    f  f  

4 |  2  7  ·  4  2    2  2  4  1   6  5  1 4   6 ·  
   C  h    a  n    g  )  Y  o    u    a  n    d    

2  1    7 5  1   7  5  ·  3 |  7    7  7  ·  3  7  6 
 I      m  o    v  i    n    g      i    n    t  

 3  ·  7  2  ·  6  |  6    1  ·  6   1  ·  5  |  5 5 
 h    e      d    a    r    k    你    和    我    

|  4  4    7  ·  3  |  3    5  |  4  6  1  |  2    2  ·  
 在  这    黑    夜    中    漫    步  b  o    d    i    

6 6   6  |  3  4  ·  3    3 5  |  3 1  |  7  ·  5 7  
e  s        c  l    o    s  e      b    u    t    

7  ·  3    6  6 |  3  |  4  |  5  2 |  4  |  5 4 2    
s    o    u  l    s        a  p    a    r  t  身    

1  ·  4    4 ·  4    3    4   4 |  3 ·  4    2  6  
体    紧    靠        灵    魂    却    已    遥    远  s  

|  5  6 1    1  ·  1  4 2  ·  3  7    5  ·  2  3   5  
 h  a  d    o    w  e  d      s    m    i  l    e  

2  ·  2  5 ·  1  ·  7 6  |  4    7 3    2 1  |  2  7  
s      a    n    d      s    e  c    r  e    t  s  

·  7    6  |  6    3  |  4  ·  1  1  3    4  2  5  ·  4  
     u    n    r    e    v  e  a    l  e  d    心  

·  7 1  2  1 7  3 6  7  3 2  5    1 ·  6    3  6  5  
 事  随  笑  容  隐  藏  在  暗  影  中  I        n    e  e  d  

2  7  ·  5  1 ·  3  5    6 4  1  ·  7 ·  6  3  ·  4  5  
 t    o      k  n    o  w      t    h  e      w  

7  6  1  3  2  |  4    6  5  |  3 ·  2  ·  3    7  3    
a  y    y  o    u      f    e    e    l    我  需    

1  |  5  1 ·  2    6  1  |  4  4  |  3  7    2 1  |  1  
要    知  道    你    的  真    实  感    受  I    &  #    3  

2  1  1  |  2    3 2  7  4 2 5  4  |  7  ·  1   3  1  
9  ;  l    l      g  i  v  e    y    o    u      e  

 3  ·  3  7  ·  2  7  ·  5  ·  4  4  7    2  7 |  3  5 
 v    e  r    y  t    h    i  n  g      I      a  

5  5  |  1  1    4  |  2 ·  4 4  ·  1  7 2  ·  3 6  ·  
m  想    要  给    你    我    拥  有    的  所  有    a  n    

1  7    3  4  3 ·  4  |  4  3  ·  4  |  6 3   3  3 5  
d      e  v  e    r    y  t    h    i  n    g    I  

2  |  2  3    4 4 1  |  1  ·  6  1 ·  2  |  5    1    
   w  a    n  t      t    o      b    e    和    

5  5    5 7  |  1  ·  2  7  4    6  ·  7  7    1  7    
我  未    来  的    一    切  I  &    #    3  9    ;  l    

6 6  ·  2  |  4    7  |  1 |  2  7    7    6  |  1  ·  
l      p    u    t        i  t        i    n    

3 3 |  5  |  1  4    1  ·  3  4  5 ·  7  |  1  4 |  6  
 y    o    u  r        h  a  n    d    s  我    愿  

6 |  1  ·  1  5  |  6 1 ·  4  ·  6 7  5  ·  3  2  ·  2  
将    它    们  全    部  交    予    你  i  f      y    o  

 6 6  1  3  5  3  ·  7  |  5  ·  6 6   2  6  6 7  7 
 u    c  o  u  l    d        o  p    e  n    u  p  

1  |  6  4  3  ·  5  3  3  5  1  6    3  5  |  4 5  6  2  
   t  o      m  e    o  h  只    要  你    能  对  我  敞  

|  5   3  ·  1  3  ·  3    2 6 2 5  |  2  3  |  6   
 开    心    扉  c    a    n  &  #  3    9  ;    t    

7  3  ·  7  |  7 5  ·  4  |  4  4  6  5  ·  5  ·  6  2 ·  
 w    e      e    v    e  r    g    e    t      

6  |  2 4 6 6  7  ·  3 ·  4 4 6  2  |  3  4  |  3  7  
b    e  y  o  n  d        t  h  i  s      w    a  l  

3    1  7  4  |  3 1  3    5    4  1  |  6    6  6  3  
l    然  而      我  们  却    再    也  无    法    穿  过  这  

6  |  7  ·  2   7 |  5 4    2    1  |  3  ·  6  |  2  
道    心    墙    &    #  3    9    ;    c    a    u  

|  5    1    1    1  2   7  7  ·  2 2  7  7 |  1  |  
 s    e        a  l    l      I    w  a    n    

6  ·  6 1  ·  7  2  4  ·  3 5  7   6  |  2 3  |  6 2  
t      i    s    j    u  s  t        o  n    c  e  

7 ·  5  |  2 |  1 3  3 |  3  1  ·  1 7  7  |  3  ·  6  
   t    o      s  e    e      y  o  u        i  

·  4  |  2 ·  5  ·  1    4  7  2    4  ·  5  3 5  4 7 
 n        t    h    e    l    i    g  h  t  其  实  

|  4  5  2  5    4  ·  1  ·  1  3   5  ·  6  2  1 6    
   我  想  要    的    只    是  像    曾    经  一  样      

6  |  4  ·  1  ·  7  2 ·  2 5  3  ·  6 6  |  1  |  4  7  
看    到    你    站  在    阳  光  下      毫    无    隐  藏  

|  1 1  4  6  5 2  ·  2  4  5 5  |  4  4 |  1   5  7  
 b  u  t    y  o    u    h  i    d  e        b  e  

7  |  1  |  6   7  6    6 1  |  7  2  5  7 3  7  4  ·  
h    i    n    d      t  h    e    c  o  l  o  r    

6  5  ·  2    7  6 7   2    7    6  ·  7  7  5  |  6  
 o    f      t  h    e        n    i  g  h    t  

3  ·  7    4  |  2  ·  7  2  6 |  4    2 3  4 |  5   
你    却    偏    偏    隐  藏  自    己    在  夜  色    中    

2  ·  4    6  |  1  2    1  2  5  1  6   1   2   3  
I        c    a  n    &  #  3  9  ;    t        g  

4  |  7  1  3  6 2   1  4  |  7 |  5    2 ·  6  2  4  
o      o  n    r    u  n    n    i    n    g    f  

4  2  5  7 |  3  ·  1 |  5  7  3  3  5  1 |  3 3  |  4 
r  o  m      t    h    e    p  a  s  t    我  不    能  

3  7   6    3  6 |  5 ·  7  ·  2  |  4   1 |  5  3  
继  续    再    沉  浸    在    过    往    中    了    l  o  

3  3  2 6  5   5 |  2 |  2  3 4 5  7  |  6  |  4    
v  e    h  a    s        t  o  r  n      a    w    

1    3  7  4  7  |  6  |  2  5  2  4 ·  3  |  5 ·  1  |  
a    y    t  h    i    s    m  a    s    k        

1  |  3  2  2  ·  3  1  5  ·  4    2  7 3  1  7  1 4  1  
a    n  d      n  o  w        l  i  k  e    c  l  o  

7  4  5  4  7    7  ·  5  3   6    4  ·  2  1  1    2 
u  d  s  爱  已    经    随  着    这    层    面  具  消    失  

 3  5   6  4 3   5    4 |  1  |  1 2  ·  7 ·  1  
 殆  尽      如  今        它    成    了  l    i    k  

 2  ·  6  |  4  |  3  4  4  |  2  5   6  ·  1  3  |  2 
 e        r    a  i  n    迷  蒙    的    烟  雨    I  

1  3 2  ·  4    1  |  5  |  7  ·  7  4  |  3    2    5  
&  #  3    9    ;    m        d  r    o    w    n  

·  2  ·  4 |  1  |  5  |  5  |  6  |  3  6   6  |  3 4  
 i    n    g        a    n    d      I      b  

4  2    2 7 7  |  5  4   5  7  ·  1  2  ·  7  1 ·  2 
l  a    m  e      i  t      a    l  l      o    n  

4 4  5  3  ·  7  7   6  |  4  4  |  5 1  5  ·  5  ·  1  
 y  o  u    我  已    然    沉  沦      还  将    一    切  

6  3  2  1  3  5  |  6 5  2 ·  3  ·  2 2  |  3  1  |  3  
归  罪  于  你  I  &    #  3  9    ;    m      l  o    s  

 4  5 7   3  |  3  3 4  2    4 6  3    3  ·  1    
 t    g    o    d    s  a    v  e      m    e    

7  1  ·  6  ·  6  |  2 7  5    3  7  7  4  |  1  3  1 |  
我  迷    失    其    中    上    帝  快  救  救    我  吧  I    

5 7    4  ·  1 7  1  |  3  ·  5  3 2 2  7  5  ·  4  5  
&  #    3    9  ;  l    l      g  i  v  e      y  o  

4  1    7  3  3  7  ·  3 1 3    4 4    3 3    2  |  
u      e  v  e  r    y  t  h    i  n    g      I    

7  2 5    4  6  6   3   7  ·  4  |  1  1  7  2  6    
 a  m    想  要  给    你    我    拥    有  的  所  有  a    

3  6  |  7  ·  6   2   2  5 7  ·  6  ·  6  ·  4  |  1 
n  d        e    v    e  r  y    t    h    i    n  

|  2    1  ·  3 7  |  7  2 5  ·  4 5  |  7  |  6 5  |  
 g        I      w  a  n    t      t    o      

3   4    4    7  3  3  ·  1  2    7  4  3   2  2   
b    e    和    我  未  来    的  一    切  I  &    #  3    

7  2   7  5  5  |  5  |  2    3  4 ·  7  5  |  2  7  5 
9  ;    l  l      p    u    t      i  t      i  n  

1  5 |  6  |  5  ·  3   6 4 ·  5  3 7 5 2  7  7  ·  
 y    o    u    r      h    a  n  d  s  我  愿  将    

3   5 |  7  5 |  7   7  ·  6  ·  1 ·  6 |  6 5  ·  
它    们    全  部    交    予    你    i    f      y    

4   2 |  7 7  ·  7 3  |  5  4 1    7  7    4  ·  5 
o    u      c    o  u    l  d      o  p    e    n  

4  |  6    1  3 |  6 |  7  4  1  6  |  6    2  6  |  5 
   u    p      t    o    m  e        o  h      

·  7    1  |  7 2  5  6    3 7  7 4  2 1   2  2 6  
 c    a    n  &  #  3    9  ;  t    w  e      e  v  

·  1    7 ·  1    4 ·  1 |  1 |  7 2 |  5 7    4  
 e    r    只    要    你    能    对  我    敞  开    心  

 3  |  2  3  ·  6    3  5  ·  1  1  ·  7 7 ·  3 |  7  
 扉    g  e    t      b    e  y    o  n    d      

3  1   4  ·  2    2  1 1 ·  2  7    1   6  ·  5 |  
t  h    i    s      w  a    l  l    我    们    却    

7  1  5  6    4  ·  5  5 2  |  6  |  1  |  7  3  |  6  1 
永  远  无  法    再    穿  过  这    道    心    墙  c    a  u  

 6  5    2  |  6  ·  6    4  6  |  2 6  |  4  ·  6  7 
 s  e        a    l    l      I      w    a  n  

 5  7  3  4  |  5 ·  5  5  ·  1   3  2  ·  4 2  |  6 
 t    i  s        j  u    s    t      o  n    c  

·  1  ·  2  |  7  ·  3  1   7  3  |  5    4  |  2  7 |  
 e    其    实    我  所    要  的        仅    仅  是    

6  2  1    4 1 |  2    7  |  1  3    3  ·  5    6 7  
能  像  曾    经  一    样    I    &  #    3    9    ;  m  

·  3  6  7  2  ·  7    6    7  ·  3  1 ·  3  7  ·  4    
   s  e  e        y    o    u      i  n        

1 |  1  |  4   6  2 |  2    7  5 1  7 ·  3    3  |  
t    h    e      l    i    g  h  t  看    到    你    

2  |  7   1 |  3   4    6  4  6  1   4 6  ·  4  |  
站    在    阳    光    下      毫  无  隐    藏  b    u    

7  7  4  6  2 ·  2 2    2  5  ·  3  ·  1 1  4  6    3  
t    y  o  u      h    i  d    e      b  e  h    i  

2  4  ·  5    3  5   1 3  4  2  2  7    4  4 |  2  2 
n  d        t  h    e    c  o  l  o    r      o  f  

4    3  7  6 |  3   3  7  4  2  7 6  6    4  5  ·  2  
   t  h  e        n  i  g  h  t  你  却    偏  偏    隐  

2    6 3  |  6  |  4    7  2   1  5  4  3 3  2    6  
藏    自  己    在    夜    色  中    T  h  e    c  o    l  

·  5 5  |  4  7  2  3  ·  5  ·  6  2  |  2    3  7  ·  2 
 o  r      o  f      t    h  e        n  i    g  

 3    7  5  7 1  7    6  2  6  4 |  4  ·  2 4    6  
 h    t  在  这  夜  色    之  中  I  &    #    3  9    ;  

1    1  5  7 |  6  1  3  |  5  1  4  1 2 6 ·  5    1  
l    l    g    i  v  e      y  o  u    e    v    e  

|  4 |  6  2  6    2    2  3 6  2  1 7 3 ·  2 7  2  
 r    y  t  h    i    n  g    I    a  m    想  要  给  

|  3 4  2 ·  6  6  ·  3  ·  5  |  5    6  2   3  4  7 
 你  我  拥    有  的    所    有    a    n  d      e  v  

 5  5  ·  6  5  5    4  ·  2    3   7  |  7   6  ·  
 e  r    y  t  h    i    n    g        I        

4    4  |  7  2  2 |  5  |  5 |  6   1  ·  3    5  1  
w    a    n  t      t    o        b    e    和  我  

4    2  7  3  ·  2  ·  3 ·  3  4 ·  7  |  3 4  |  4  2 
未    来  的  一    切    o    h      c    a  n    &  #  

3    2  3  ·  3  |  4  |  7   7 7  6  5  7  5  7  3  |  
3    9  ;    t        w    e    e  v  e  r    g    

3    6  6  |  5   5  2  ·  4  5  5  |  1  ·  3 1  2    
e    t      b    e  y    o  n  d        t  h  i    

7 3 ·  4 2  4  5 |  1    5  1  7  ·  1  5 2  7 ·  4 
s      w  a  l  l    然    而    我    们  却  再  也    无  

|  4 1    7  2 ·  2  1    1   2  ·  7  5  |  2  7 3  
 法  穿    过  这    道  心    墙    c    a  u    s  e    

1  ·  6  2    6  |  1  ·  2  4  ·  5  3  2 |  1  7  ·  1  
a    l  l        I      w    a  n  t      i    s  

·  4 1    7 ·  3  3  |  4  6   1  2 ·  5  ·  1  ·  2 
   j    u    s  t      o    n  c    e        f  

6   4  |  2  ·  6 ·  7 4 |  7 7  |  1   1  |  6 6 
o    r    e    v    e  r      a    n    d      a  

5  |  2 1 |  6  3 ·  2 2  1    6 7  |  7  5  4  4  5 
g    a  i    n  其    实  我  所    要  的      仅  仅  是  曾  

·  7 |  4  ·  6    7  |  4  6  ·  4  1 ·  7  4 ·  6  |  
 经    的    那    句    永  生    永  世    I  &    #    

2    5  |  6  2  ·  4  7  5  7 ·  1  |  2  1  2  6  7 ·  
3    9    ;  m      w  a  i    t    i  n  g    f    

2  ·  6 7  |  4 7  2    1  3  6  2  7   2  5 3 ·  6  
o    r      y  o  u    我  一  直  等  待    着  你  I    &  

4 2  2  2 2 ·  1  ·  6  3  |  7  4 6 7  |  3 2    2 
#  3  9  ;  m        s  t    a  n  d  i    n  g      

3  ·  6  ·  3 4  7  7  4  7    4  7 2 2  4    3  4  |  
i    n      t  h  e    l    i  g  h  t  就    站  在    

1 |  2  |  3  2  |  1 |  3 1  4 1    1 ·  1 |  2  ·  
这    阳    光  之    下    b  u  t      y    o    u    

4  ·  1  7  7    2  ·  6 5 5  7  4  |  6 6  ·  2    4  
   h  i  d    e      b  e  h  i    n  d        t  

 7  6  1  7   3 6 6 1  6 |  1  ·  2  |  5 5 |  7  
 h  e    c    o  l  o  r      o    f      t    h  

2  1  3  ·  6  ·  2   5  7 |  4  |  2  |  2  |  2 5  7 
e    n    i    g    h  t    你    却    偏    偏  隐  藏  

6  |  4 |  3  3 |  7 |  5  |  6  7  4  |  5  4  4  1   
自    己    在  夜    色    中    p  l  e    a  s  e      

2    6 7  3  |  2 6  2  5  |  2  2    7   7  5  4  |  
c    o  m  e      o  u  t      f    r    o  m      

4   7  6  7   2 ·  6    7  3 4  5  4 |  1    3 4  
t    h  e      c    o    l  o  r    o    f      t  

·  5  5  2  ·  2  |  1 6  6 7  |  5   1  5  1  3  7  |  
 h  e      n    i  g  h  t    恳    请  你  从  夜  色    

1    6  2  
中    走  出