Good Night (Feat. BE’O)_歌词简谱

Good Night (Feat. BE’O)_歌词简谱
演唱:쿠기/BE’O (비오)
发行时间:2022-01-24

·  4  |  2  4  1  7 ·  4  7  ·  5  4  4  |  6  3    5  7 
 G    i  r  l      d  o    n  &  #    8  2    1  7  

 2    6 ·  6  4 1  4  |  6    6  6  2  5 1  ·  5  |  
 ;    t      w  a  i    t      f  o  r      m    

3   5 2  4  ·  6 ·  6  ·  3  7 1 7  ·  4  1  2 1 ·  
e    대  체      누    가      내    뜻    을    알  아    

2  |  6  5  5  ·  4   1  2    7  |  6  ·  4  |  3 |  1  
줘      다  들        애  석    해    그    럴        의  

7  6  ·  5  |  2    7  4  3  2  2 2  6  2  3  2  5 6    
도  가        아    닌  데    맘  대  로    재  해  석  해  딱    

3  3    3    3  7 3  5  1  7    7  1 ·  3  1  ·  7 2 
 잘    라      얘  기  하  면  그    거  대    로      또    

·  4  1  3 |  3   7  3  1 |  4  7 1 |  5  6    3 |  
 재  수      없    대  설  명    하  는      거  보    단    

3 6 |  2  5  5 ·  4  2    4  4 ·  7  |  6    2  6 4 
 차    라  리      입  을      잠    글    래    내    머  

 7  3   4 ·  1  ·  2 5    2  4  1  ·  4  |  3  ·  4 
 린      콤    마      콤    마    m    o    n    e  

6  3 1 3   3  4  6  |  3    2  ·  4  |  5  2    7  ·  
y    o  n      m  y        m    i    n  d    너    

7  3 3  |  3   5  7  1 |  2  |  4  2 |  2  2  5  3    
뿐  만      아    냐    신    경      쓸    게    넘      

7 4    5    1    5 5  5  |  4  2  1  4 6  |  7 7 |  
많  아    날        괴  롭  혀      문  제  들  이      풀    

2  |  6  4  ·  7  3    3  ·  4  1 1  2  6  3  7 |  2    
리    지      않  아    내      주  윌    안    떠    나    

5    6  2  2 |  7    7 1   3  2 5  6  ·  4  5 1 6 
고      맴  돌    아      s    a  t  e  l    l  i  t  e  

3  7 ·  5  7 ·  7  5  1  7 |  5  4  3    6 2  7 3    
난      더      나  아  간      다  음  에    야    만  날    

1 1  4  |  7  ·  4  2  3  1 ·  3  4   3  6 ·  3  ·  1  
 거      같    아  너  만      괜  찮    음      옆    에  

4  ·  3 4 1  4  |  6  2 ·  7 5  6  3  3    2  3  3  |  
   있  어  도      돼  혼    자  의    시  간    이    난    

2  5    5 6  5 |  3  7  3  1 5  ·  5 ·  6    4  1   
 더      필  요    해  떠  나  고      싶    으    면      

5 2  |  6  4  4 6  6  |  6 6    5  3 3  3  ·  5    5  
o  k    I    t  h  i    n  k      a  b  o    u    t  

|  5    4 6    1  |  2  7  |  6  3  5   3 6  1  2  6  
     y  o    u      b    u  t      I    w  o  n  

|  2  4  3  2    7 |  7  ·  7  ·  1  2  5 1 |  6 ·  6  
 &  #  8  2    1    7    ;    t    c  a    l    l  

·  4  ·  1  3  ·  7  |  7  |  6   3   2  |  7  4  3  2  
     b  a    c    k    미    안    해      요  즘    

·  4 5  |  6 2 6  4  2  5  ·  1  6   5  7    1  ·  4 
 맘  처    럼    안  돼  아  직      많    이      멀    었  

·  5  6  3 ·  3    6 |  1 7  1  2 3 4 ·  3  2   2 
 어    n    o    w      I    g  o  t      n    o  

3    1  3  4  |  7    6    5    1  ·  6   7  5  ·  2 
   t  i  m    e        t    o        l  o    v  

6  2 3 5  4 |  4 4  2 7  ·  1  ·  2 ·  2  |  1 2  7  
e  너  가    떠    나  려    해    도        나    는    잡  

·  1  3    7  4  ·  7  |  3 |  3 5  3    5 6    4 5  
 을      수      없    어    또    늦    을      거    

1   2 ·  7 7    3 ·  3    6  3  |  1   2   3 3  
같    애      잘        자      g    o    o    d    

4 |  6  7 1   1 1  5  ·  1  ·  5  1 |  2  5    4  ·  
n    i  g  h    t  내  일        얘  기    해      잘    

7  ·  7 |  4 |  6    6 2    3  5    1 3    5  1 5 
   자        g    o  o    d      n  i    g  h  t  

 5  ·  7  ·  7   3    7   4    2  |  1  4 ·  1 |  
 I        t    h    i    n    k      a    b    

7  ·  5 ·  5 1 4  ·  2    4  |  7 ·  4    3 |  6  1  
o    u    t    y    o    u        b    u    t    

|  7    4  ·  4   1  ·  6 6  5  6  ·  1   2  6  2  4  
 I        w    o    n  &  #  8    2    1  7  ;  t  

3   6  |  1  |  5 5    7  ·  7  7  |  2  ·  7  4 |  4  
   c    a    l  l        b  a    c    k  미    안  

2   5  7 4 |  5  |  6  2   2  4  6  7  7  7  2  ·  3  
해      요  즘        맘  처    럼    안  돼  절  대      돌  

4  ·  2 2  6  7  1   3 |  7 1  2    5  1   5  3  2  
아    가  지    않  아    I      d  o    n  &    #  8  2  

·  4   4    2   7  ·  4  5 6 3  3  ·  7 ·  4    3  
 1    7    ;    t      w  a  n  n    a        g  

|  7 2  ·  4  5  1  1  7  5  5    7 2  1  |  1  |  2 7  
 o      b  a  c  k  그  때  가      내  겐        뭣    

3 ·  7  3  7   6  ·  7  1  1    4 6  6    2  ·  6 ·  
같    아  매  일        바  랬  던      게      l    o    

4  ·  6  5 |  3  5  6 ·  3 4  |  6    6  3  7  |  2  7  
v    e      m  e  니    가      불    러  도  이    제    

·  1  7  ·  3  ·  1  ·  4    3    3  7  6 ·  1 |  4 |  
 바  로        가    지        않  을      거    야    

1  |  5  4    1 ·  2 7    1  5  4  ·  4  1  3  5    5  
   너  희        집  나    도    할      만  큼  은      

 6  |  5 6  3  ·  7  4 |  4    6 3  5    1  7 7  |  
 했    어  어  른    스  러    운      게      좋  대  서    

5 |  4  4 ·  1  6  ·  1  7  1 3  3  ·  6  6    4 3 7 
이    렇  게      벌    려  고    했  고    너  에    게    다  

|  5  3  2 5  ·  7 2  5    6  ·  6    2  3 5  1    6 
 른    향  기    가    나    도    감    기  인    척    을  

1  7    2  3  4 7   7 5    4    4 1 |  5 5  3    
 또      했  었  고    E  v    e    r  y      d  a    

6   4   2 3  7  6   4    3  ·  4  |  2   4 ·  5  
y        w  a  s      m    y        s    o    l  

7 7 |  3  2 |  6  |  4  1  7    4  4  |  2 1 7  7  |  
o      t  r    i    p  울  지      마      w  u      

4    3 ·  1    1    5 ·  4  |  5    6  3  3  1 5  4 
w    u        w    u        w    u  다  음  에    얘  

·  6   5  2  2 ·  1    7 4    5  4 |  2  6 4  1 6  
 기    해  자  자        잘      자      g  o  o  d    

·  5 |  2  ·  2 |  6  |  5  7   4  ·  5  ·  2  4    5 
 n    i    g    h    t  이    제        내      감  

5  ·  2  4  1 6   6  ·  7  4 |  4 ·  1  5 |  7 |  5 
정    은    더      무    뎌  져    마    주      보    기  

|  6  7  4  1 ·  2  |  3  ·  1  5  2 7  |  4 2 2  ·  1  
   싫  어      머    릴      숙  여  잘    못  한      거  

·  7 |  4  6    2    3  ·  3  ·  5  6 |  1  |  4 3  |  
     없  어        왜        울  어        넌  B    

6   3  4  3  |  4  5  6  7  |  7 ·  2  ·  5   4  ·  7  
u    t    I      d  o  n    &    #    8    2    1  

4  ·  6   5  ·  7  4  5  4  ·  5    7  2    4  |  6  ·  
7    ;    t      w  a  n    n    a      g    o    

7    3 4  2    6 6 ·  2 |  2 |  5  |  1  1 2  1 ·  
   b  a  c    k  I        t    h    i  n  k      

1 5  |  6  4    1  3   6  5   2 6  |  6 |  5  |  2  
a  b    o  u    t      y  o    u      b    u    t  

|  7    1    2    4  1 ·  6  5   2  ·  6 ·  7 7  |  
     I        w  o    n  &    #    8    2  1    

5    4 2 6 ·  5  5  7  5  2  ·  6  |  1  ·  1 5  6  3 
7    ;  t      c  a  l  l      b    a    c  k  미  안  

3  6 7  |  4  ·  2  2 ·  3  5  ·  1 |  7  |  1 1 |  5  
해    요    즘      맘    처  럼        안    돼  아    직  

·  4  4    5  4  5 7  1  2  1    3    4  |  1  2  7  ·  
   많    이    멀  었  어    n    o    w      I      

5  |  6    4    3  ·  5  6 1  ·  3 1  7  7  6 7  4  ·  
g    o    t        n  o      t  i  m  e    t  o    

2    3  ·  4  ·  1 |  3  7  |  6  5 7 4  5  6  1    6 
   l    o    v    e  너    가    떠  나  려    해    도  

|  2  |  7  6  3 3  5  7    3  7  ·  5    5  3  |  3  |  
     나  는    잡  을      수      없    어  또        

7  1  |  2  2  |  7  ·  2 2  7  7  4 ·  6  4    2 7   
늦  을      거        같  애    잘      자      g  o    

4  3 6  ·  4 |  1  |  3  4 2  4   6  1  |  6  1  |  3  
o  d      n    i    g  h  t  내    일      얘  기    해  

·  5 6  1    4  4    3  7 4  ·  5  |  2  4  |  6  |  4  
   잘      자      g  o  o    d      n    i    g  

·  3  ·  1    3  7  |  7 6  4  1  1  ·  1 4    3  6  5  
 h    t    I      t  h  i  n  k      a    b  o  u  

 1  ·  3    4 |  1  ·  6  3  |  4 |  3  |  7 2  5    
 t        y    o    u      b    u    t    I    

5 |  5  |  1  ·  2  |  3 7  3  ·  1  6 2 6   7  6  |  
   w    o    n    &  #  8    2  1  7  ;    t      

1  5  6  |  3  6 5   4  7  ·  4  7  3  |  4 1    5  6  
c  a  l    l    b    a  c    k  미  안    해      요  즘  

|  7  5   6 6  5  ·  1 ·  3  
   맘    처  럼      안    돼