Fire_歌词简谱

Fire_歌词简谱
演唱:2NE1
发行时间:2009-05-06

·  3 4  |  3  3  2  6 5    1    5  7  5  |  7  5  6   
 W  e      t  w  e  n    t    y    o    n  e  E    

4  4 ·  7  4 5  ·  6  6  ·  3  |  1  1  6  5    3  4  |  
h      e  h      e  h        e  h    e    h      

3 ·  2 1  5  ·  1 |  2  7 |  7  |  1  5  |  1 ·  7   
e    h  H  e    y      h    e    y      h    e    

3 ·  3    4    7  7  ·  2  4  4 4  ·  5  |  1  7  1  |  
y        h    e  y    C  o  m  e        i  n      

7 |  7 1  3  7  ·  7   7 2  6 ·  2 1 5   4  2 3  
c    o  m  e      i    n    c    o  m  e      i  n  

1  |  6  ·  5  1 2  3  ·  5    6  7    6  1    1  |  2  
다    른      세  상  으    로    지  겹    기  만    한      

7  5  |  3  ·  6 |  2  |  3  1   4  3    3  ·  2  ·  7  
고  민    은        이    제      등  을    지    고    L  

 2  3  1  ·  5  5 4  ·  4 2   6   7  ·  4    5  1  
 a  l  a    l  a  l    a      가    식    없    는    

·  2  |  7  5    4  ·  3 ·  7  7  3  ·  1    1  4  |  1  
 나    의      콧    노    래  로  H    a    h  a    h  

·  6  5  |  6 ·  4  ·  2  |  7   6  4  2 ·  4  ·  2  1 
 a  h    a        다    시      널      비    웃  지  

 6  ·  7 1  ·  2  |  1  ·  4  ·  2    7    7  4    1 
     못  하    도    록    N    o    w      l    e  

 6  4 5  5  |  3   7 |  3 7  ·  2  1  7 |  4 |  6  
 t  &  a  p    o    s    ;  s    춤  을      춤    을  

·  3  4  5  2  2  |  7   1  ·  6 7 ·  6 ·  2 4  2  |  
   춤  을    춰    요    W    a  n    n    a    g    

1 3 |  6  1 7  |  3  |  2    5    4 ·  7  2   7  7  
e  t      d  o    w    n    보    다      큰      꿈  

|  3  |  6  4 4  4    7 ·  3    1  3 ·  2  ·  6    1 
 을      꿈  을      꿈    을      꿔    세    상    은  

1  |  6   1    4  6 |  4  5  4  4 5  4  ·  2 1  ·  7  
   내    맘    대  로      다    할    수    있  기    에  

2  4    5  ·  3  2 7 3  1  3  1  7  1  ·  3  |  4  2   
큰      자    유  를    위  해  T  o  n  i    g    h  t    

1  2  7   1    5    2  2  5   7  |  3  ·  7    2  3 
 t  o    n    i    g  h  t        u    h    내    

6  5 1    4 1  |  5  7  |  5  6  4  2   7  2  7  ·  5  
눈  빛  에      빛    나  는      별  들  로    내    심    장  

4   5 7  5 |  2  ·  1 6  5  3    1  4  ·  4  |  5  |  
속    을    태    우    는    저      불  빛    도    영    

5  3  7    3    7  3  1  ·  1  4 6  7  7 2  4 4  ·  3  
원  하  진        않  겠  지    B  u  t    잃  을  건      없  

6    7 5  5 |  1 3    4  2  7  2  2 |  7    4 1  2  
지    O  h      o  h      y  e  난      미    미  미  미  

3  2  |  7  ·  4  4  ·  6    3  5  7  5  |  2  ·  4  4  |  
미  미    미    치  고        싶  어  더      빨    리      

7  7  6 3  6  7   3  ·  4 |  4 ·  7  2  3    4 |  6  
뛰  뛰  뛰  뛰  뛰  뛰    뛰    뛰    고      싶  어    저      

2  6  7 ·  1  ·  1   6  ·  3  4 7  6  |  3    6  5  5  
높  은      빌    딩    위    로  저    푸    른      하  늘  

4  ·  4  1  6  4  2    5  |  3   5  ·  6  |  5  |  4  ·  
위    로  크  게    소    리    리    리    리    리    리    

6    4  5  |  1  ·  3 4  ·  7  ·  7  1  |  2  1   4    
릴      치    고    싶  어    Y    o  u      g    o    

3  5 |  5  |  4 3    7 ·  6  4  ·  1  |  6  ·  6  4  6  
t  t    a      F    I    R  E    나    의      가  슴  

5  4  ·  2  |  2    6 6 7  7 5  |  4 5  ·  3  ·  7  3 
을      쿵    쿵    쿵  Y  o  u      g  o    t    t  a  

4 4  |  3  6  4  |  2   2  5  ·  7  3  1 6  |  5    6  
 d    r  o  p        i  t      l  i  k    e      

7   2  ·  1    2  4  6   5    4 2   7  7   4  7  
i    t    s      h  o    t    지  금      멈    추  려  

|  3 ·  6 ·  2  6  |  5  |  4  |  1  ·  2 ·  6  3  4  4 
 하    지    마      o    o    h    T    h  e    F  

|  6 3    5    3  |  1  7  |  4  |  6 ·  6  ·  4  7 ·  
 I  R    E        내      머    릿    속    을  B    

2  6   3 ·  1  ·  3  6  |  6  5  ·  1  5  ·  5  7   1  
o  o    m        b  o    o  m      b    o  o    m  

 1  5  4  ·  3  2    1  ·  3  ·  6 4  6    7 3    7 
 I    g    o  t    t    a      d  r    o  p      

|  5 4 ·  5  7  ·  5  ·  3  1  1 6  4 4 4 |  4 ·  7 
 i  t      L    i    k  e    i  t  s      h    o  

 7  3    1  |  7  |  5  ·  1  5    3   5   7  |  3  
 t  멈    추    려        하  지    마        h    e  

1  |  3 4  1    2    6  2   5 7    1 |  2  ·  3  |  
y    G  e  t        u  p      g    e    t        

4  2  3  |  1  ·  1  ·  4  |  3  4  1 |  2    6  |  5  ·  
u  p      g    e    t      u  p    몇    번    넘    

6  |  1 4  ·  2  |  4  4  |  6  ·  7  |  3  2  1  |  2  2  
어    져  도    믿    었  던        세    상  이      날    

7 ·  1  ·  5  5  6  5    6    1 ·  4  5   6  |  3 ·  
또        다  시    배    신    해    도  나    나    나    

3  2 |  4 2 4  ·  5  7    5  |  6  |  4  ·  6    2  ·  
난      절  대      울  지    않    아        바    보    

7  ·  6    1   1 ·  5  4    1 2  6  7  3  1  ·  1  5 
처    럼    어    머    머  머      내  숭    떨  지    마  라  

|  6  4  ·  5  6  4 2 5  6    3  |  4  6  |  3  |  2   
   남    들  처  럼  내  가      저      끝    까    지    

1  4  5  ·  2 3    3  |  2    5 7  ·  2  5 ·  3 |  1 
 데  려    갈  게    F    a    l  l    o  w        f  

3    2  6 5    7  ·  1  3  2    2  ·  5  ·  7 6  |  1  
a    l  l  o    w      m  e    숨    이      차      

·  3  7  1   6  |  4 ·  6 |  6  4  7  2    5  7    2 
 오  를      만    큼    달    려  주  는      나  의      

|  5 7    1  ·  4    3 7 4 ·  4    1  ·  3 ·  5  ·  
 가  슴    이    왠    지    나        쉽    지    만    

7  7 ·  4 7  1  |  5 2  4  4  7    2  |  2 3  ·  4  5  
은      않  아      재  밌  죠  겁  내    지    마  라      l  

|  1  2 3  5    5  5  6  ·  2  ·  3  3  1  1  2  3  3  |  
 e  t    i    t    g    o    보  다    더    나  은    

1  ·  3  5  6  |  5  6 2  2 7 1  5 1 |  5   3 4  ·  
   내  일  로    L  e    l  e    l  e        l  e    

3  2  ·  5 ·  7  |  4 ·  3 ·  3 7  6  ·  4  5 ·  6  6  
 l    e    t    &    a    p  o  s    ;  s      g  

6  7   4  4  4  2  3 ·  6  5  5   5  ·  4  ·  5  |  7 
o  내      눈  빛  에      빛  나  는        별    들    로  

7  ·  7  ·  1  2 ·  7 6  1  3 |  6  1    4 4  ·  2 2  
내        심  장    속  을    태    우  는      저      불  

 4 6 3  6 ·  5  2  |  1  |  3  |  4 2  |  3   2  1  
 빛  도  영  원    하  진        않    겠  지    B    u  t  

2  5 7  1 6  6 |  3  7  |  4  |  6 7 5  1  1  ·  4   
 잃  을  건    없    지  O    h      o  h    y    e    

1 2    6    4  |  7  1  6  5  3 3 |  3  |  1  4    5  
난      미    미    미  미  미  미    미    치    고      싶  

2  2    6 5 2  1  |  1  |  5 4  6  2    6 1    4  |  
어  더      빨  리      뛰    뛰  뛰  뛰  뛰    뛰  뛰        

7    7    3 ·  7  |  4 5  3 3 7  1 4  7  4 4  |  4 
뛰    고        싶    어  저    높  은    빌  딩  위  로    저  

|  2  6  2    6 |  6  3  4  |  5 ·  5  1  7  3  ·  3  6 
   푸  른        하  늘  위    로    크  게    소    리  리  

5  1  1  |  4    1    1  4  |  1  5 7  4  2    2  1  7  
리  리  리    리    릴      치    고  싶  어  소  리    질  러  E  

4 6   5  ·  2  7  ·  3  |  5  3  1 4  4  ·  1  ·  5  5  
h      e    h      e    h    e  h      e    h    

7    4 7 1 7  ·  6  |  4  ·  5 2 7 1  4 5  ·  4 1  
e    h    e  h    h        t  o    a  n  y    o  n  

|  7   4  1  ·  3  2   4  4  ·  4    6  1  6  |  6  3  
 e    E  h      e    h      e    h    e    h    

|  2  |  7  2 ·  5  ·  6 ·  1 6  |  6  5  6  |  3 |  1  
 e    h      e    h      e    h  h  Y    o    u  

4  5  ·  6  |  2 1  1  3  ·  6  |  3  6  7  2  5  4  1  6 
 g    o    t  t  a      r    i  n  g    t  h  e    

7 ·  3  6  |  3    7    5  7  |  3  1  3    7  2  7  7  
a    l  a    r    m    E  h      e  h      e  h    

4  ·  6 ·  2 |  4  4   1    6    2 6  1    5 7  |  
e    h        e  h        e    h    e    h  W    

2 ·  4  ·  4  6  2   5  5  4    3    5  |  1  3 ·  6  
e        t  w  e    n  t  y        o    n  e    E  

|  2  4  ·  4 |  1  3  2  ·  5  2  1   2  ·  2  3 ·  6 
 h      e    h    e    h    e    h      e    h  

4   1  1  |  6    2    5    4    1    2  ·  3  ·  1  
   e  h        o    h    머    리    가        찰  

1  6  ·  3  1  5  |  2 7  6  ·  3 1  6  1 7  3  5  4  5  
랑  찰    랑  찰  랑    찰  랑      대  도  록  엉  덩  일    살  랑  

·  3    4  |  2  ·  2 3  4    7    3 ·  6    5  ·  6  
 살    랑    살    랑  살  랑        흔    들    어    머  

1    5  4  |  7  |  5    3  5    5 5  3 5    1 4  2 
리    가      찰    랑    찰  랑    찰  랑  찰  랑      대  도  

·  5  ·  4    4    1  ·  3 3  ·  6 7  ·  3  7   4    
 록    엉    덩    일      살    랑  살    랑  살    랑    

6  ·  6  5 |  1  4  ·  3    4  2    4  7 2  6  ·  7 1  
살    랑      흔  들    어      u    h  미  미  미    미  미  

|  6  1 2 |  3    5  |  1  |  5  ·  2  7  ·  5 1  |  3  
 미    미    치    고        싶    어  더      빨    리  

7  |  5  |  7 4  ·  7  |  3    7    3  |  2 5 5 5 |  
   뛰    뛰  뛰    뛰    뛰    뛰    뛰      뛰  고  싶    

1    1 4  2  4    5  3 ·  2  ·  2  7 2  3  4  7    3  
어    저    높  은      빌    딩    위  로    저    푸    른  

·  6  2  |  1  |  5  6  5  4 3 2  ·  1    4  7   4  7 
   하    늘    위  로  크  게    소    리    리  리    리  리  

·  6    3  3  |  2  |  3  3  ·  5  |  3  5    5  ·  5  ·  
 리    릴      치    고  싶    어    언  제    나        

5  2  ·  1  5  5  |  1 6 6   3 6  ·  4  |  1  |  5  
오  늘    처  럼      난    자    유  롭    고    싶    어