Alone (Feat. 이하이)_歌词简谱

Alone (Feat. 이하이)_歌词简谱
演唱:쿠기/李遐怡
发行时间:2022-06-27

4 7  ·  1  7  5    1  ·  3  ·  5    6    2  |  3  |  5  
이  제    는    l    o    v    e        a    i    n  

4  1 |  4 4  6  |  4  1  ·  6  7    1  2  3 ·  3  6 6  
&  #    8  2  1    7  ;    t      a    t    h  i  n  

5  1 2  5  ·  2  ·  7  |  6  3  ·  2  |  4 |  3  3 ·  4  
g  맞  추  는        것    도      내    겐      힘    겹  

2  |  1  |  1  2  6  6  6    2  2  |  3  ·  3  2  ·  6  5  
게    다      괜  찮  아  져      y    o    u      g  o  

·  1  2  |  4 |  6 3   2  |  6  3 3  1  6  |  1  |  1 
 n      h    o  l    d      t  h  a  t    왜      

 7  ·  5  |  7  |  3  5 4 3  2 1    5  ·  4  1  2  2 
 붙    잡    아      손  을    못      놓    게  우  리    

3  6    4  4 ·  7    4 ·  5 |  5  ·  5  4  ·  7  6  ·  
사  인      답    이        없    는    데  자    꾸  만    

4  7  ·  2  5 6   6    5  3  ·  7  4  7 3   2  6 |  
 문    제  를      찾    으  려    고    헤  매    T  i    

3    5    1  4 4  4  5    4    5 3  6  5  7  |  2  3  
r    e    d    o  f      l    o  v  e    s    o  n  

 7 4  ·  2  3  6  3 |  7  ·  1  6  6  1 2 ·  4  3  4  
 g  s    아  무    의    미      없  어  T  i    r  e  d  

2  |  2  2 7 ·  4  ·  6  4  ·  2 ·  7 2  7  3    4    
   o  f      l    o  v    e      s  o  n    g    

4 2  7  4 2  4  3  7  1   5  6  2 3   1  2  7  3 3  
s  듣  기    싫  어    꺼  줘    우  리    사    인    더    이  

 2  6  3 ·  3 3    4  7    1  ·  7  ·  7  6  2  4  ·  
 상    없    어      다  음    은    숨    이    차      

7  4    2 |  1  ·  6  ·  5  2  ·  6  7  3  |  1  2  7    
턱      밑    까    지      l    i  k  e      I  &    

7  ·  7    5  |  2  |  1 4 2 |  7 7  2 3   7  2  1  
#    8    2    1    7  ;  m      d  i  v    i  n  &  

1  4  6 7 5  2 6  5  ·  7 ·  6  5  7  |  5 7  4   5  
#  8  2  1  7  ;  홀  로        남  아  도      o  k    a  

4  1  5  5  ·  7  7  |  6  6    1  ·  1  7  6 7 ·  2   
y    i  t    &  #    8  2    1    7  ;  s      o    

3  6  7  ·  7  ·  5  3  4  |  5  ·  6  1  6  |  3  ·  7 ·  
k  a  y    나      홀  로        남  아  도        o    

5  4  3   4  |  3  |  7  2 6    3   1  ·  7  ·  1  3  
k  a  y        i    t  &  #    8    2    1    7  ;  

5 4   7   6 5  ·  7  ·  5 |  3  6  5 3  ·  7  6    
s      o    k  a    y    Y    o  u    k    e  e    

7  ·  3  ·  5  6  5    4  ·  3    1 6 7  ·  2  4  5   
p        o  n      d    r    v  i  n    &  #  8    

5  2  3  ·  7 ·  1  4  1  5 3  |  4 ·  7  |  2  1  ·  4  
2  1  7    ;      m  e    c    r    a    z  y    Y  

 5  6 1  1    1  ·  3    7    6  4  5    1    4  ·  
 o  u    k    e    e    p      o  n        d    

3  7    5  1  ·  2 6  5   7    1  ·  5  6 4  |  2    
r  v    i  n    &  #  8    2    1    7  ;      m    

5  4  ·  5  6  |  2  6  1 4  ·  4  7    2  2  3 3  1 1  
e      c  r    a  z  y  W    h  y      y  o  u    m  

7 7    4  5 |  4  7  3 ·  7 ·  1  |  5  5  7  6  ·  7  
a  k    e      m  e      s    a    y  W  o  o    Y  

5  1 2  |  2  |  4  6   7  2  ·  5  7    6  ·  6  |  7 
o  u      m    a  k    e      m  e        s    a  

7  |  2 6  ·  7  1    6  ·  1 |  5 ·  3 4    2  |  7 
y    W  o    o  우    리        사    인      없    어  

·  4 5   6   6  ·  4  2 1  7 3 ·  1  ·  1   1  1 
   이        다    음  에  왜    다    그    치    려  고  

1  ·  2  ·  4  5 3  |  5  4  3 |  2    5  |  6 ·  7  ·  
   하    는  데  아    무  도      나    를        못    

2 |  2 ·  1 1  3  6  |  6 |  6   4  4 5  ·  5  ·  1  
   판    단  해  괜  찮    아        I    d    o    n  

|  6 |  3  4 7    6  |  7   3    5  ·  7 |  1  |  4  
 &    #  8  2    1    7    ;    t        n    e  

2  |  4   4  6 |  1  2  |  1  ·  7   3 6   2  ·  3  
e    d      n    o  b    o    d    y  하    나    도  

·  3  5  5 6  3    1  6 |  6 6  2    7 1  |  3    1  
   안    남  아      미    련  나  한    테  만        신  

 3  |  2  ·  3    7  1    1  ·  1  |  5  7  5  ·  3  6 
 경        쓰    기  도        버    거  워  쓸    데  없  

|  1  ·  5 4  ·  7 4  ·  7  |  5  |  4  2 6  2 3  6 ·  
 이      여    지  를        주    기    싫  어  더      

7    7  3   4  5  2  |  7    6  2  ·  6  5 |  5  |  1  
뒤    로      밀  어      y    o  u      k    n    o  

·  1    3  2 6  ·  6 2 ·  7    7 4  1  6  2 2 6 ·  
 w      w  e    &  #    8    2  1  7  ;  r  e      

3   5  7 |  6  ·  1  7  |  3  ·  1  1  ·  4  2 ·  2  |  
d    o  n    e    W  h    y      y    o  u        

4  ·  1  1  7  6    2  |  6  |  6    5  ·  6  |  3  7  6  
t    r  i  p  p    i    n    &    #    8    2  1  7  

7    4  3  2  6  ·  5  5  2  1 4  1 4 3 4  3  ·  4  ·  
;      o  n      m  e  시  간  은    가    쉴      틈    

5 2  2  |  1   2  5  2   7    7 1  ·  7 |  6  ·  7  
 없  이    내      생  각        고  칠        리      

5  2   6 7  |  4    4 3 ·  4  1 6  1  4  1    6  7  
없  으    니  나    도      내    가    못    미  덥    지  이  

5    4 6    3  ·  6 4  6 ·  2 4  7  |  6  3  |  5 7  
대    로      걍      내  비    둬  T  i    r  e    d    

|  3  ·  5    1  |  4  1  ·  6  2  6  4  4  3 4 7  ·  6  
 o    f        l  o    v  e    s  o  n  g  s    의  

5    5  ·  3  5  |  1 3 2  1  |  3  ·  7  4  ·  6 7  |  
미        없  어    T  i  r  e    d      o    f      

5 3  |  5  2 7    7 |  7 ·  3  ·  3  5  6  ·  2  5   
l  o    v  e      s    o    n    g  s  듣    기      

3  3  5  3  3 5    5  5 5 4  1  |  2  ·  2   4 |  2 
싫  어    꺼  줘  더    는    싫  어      너    의        구  

6  |  6  |  4 2  6  7 5   6  ·  6  3  |  7  ·  7    1  
속    나      들  었  어      이    미      두        손  

|  7  6  7  5 7  2 2    6  |  1  4  |  1  |  4  5  ·  7 
 오  해    n  o    w    a    y      y    a  똑    같  

4   5  ·  3  2    5  |  2 7  2 ·  6  5 2  7  4  3  ·  
아        평  범    한      대  화    야  좋  은    것  도    

7 1    1 ·  1  ·  5  ·  7  2  4   6  7  |  2  5  4  ·  
 한    번        볼      때  만    이  젠      시  간    

6 6  6 1  1  6 5 6  5    2 |  2 4    6 1  |  3  ·  
 낭  비    n  o    w  a    s    t  e      y    a    

3    1  5  1    3  |  4  |  2  ·  3  6  7  3 |  4  1  ·  
W    a  k  e        u    p      i  n      y  o    

2 1 ·  3 6  ·  4 |  4  |  1  2  ·  4  ·  1  7  |  2 1 
u  r      b    e    d    S  a    m    e      o  l  

7  ·  2  7  5 6  2  6   7  3    1    4  4  3 4 2  |  
d      t  h  i  n  g    A  r    i      s  a  i  d    

3  6 2 5    3  1  3 7  2  ·  4  3    1  6  |  7  1  4  
 O  k      n  e  x  t  우    리      사  인      더    

·  1 |  5  4    7    4 |  6   7  ·  3  6    7  ·  2 
 이    상      없    어        다    음  은    숨    이  

 3  |  1  5  |  6  |  3 3  7  5  |  3  4 |  2 ·  7  |  
     차      턱      밑  까  지      l    i    k    

1 6  3  ·  4 5  ·  6    7 3  1  3  6 ·  2  6  3  6  4  
e    I    &  #    8    2  1  7  ;  m      d  i  v  i  

6  1  |  4    6  1  |  5  4  4  1  3 3 |  4 2   1    
n  &    #    8  2    1  7  ;  홀  로      남  아    도    

7  ·  7    1  3    7  1    6  |  6   6  ·  4  |  6   
   o    k  a    y      i    t    &    #    8    

7   1  2  7  6    4  1  4  ·  2 3 7  ·  6  ·  3 2 |  
2    1  7  ;  s      o  k    a  y  나        홀  로    

1  ·  6 ·  7  |  1  7   3 ·  5  6 4  1  5  7  |  5  7  
   남    아    도      o    k  a  y    i  t    &  #  

5  |  2    3  4  2    3  |  1  6 2  6  ·  5   1  ·  4  
8    2    1  7  ;    s      o  k  a    y    Y    o  

 2 1 |  7  1 ·  1  4 |  5  3  ·  7  |  4   7  6  3  
 u      k  e    e  p      o    n        d  r  v  

|  6 5  5  |  3 1 2 |  2  6  4  6  ·  7  |  7  3  |  7  
 i  n  &    #  8  2    1  7  ;      m    e      c  

7    7  7  2  5  ·  5  3  5    2 3  2  7  3  3  4  |  3 
r    a  z  y  Y    o  u      k  e  e  p    o  n      

 5  |  7   2  4  1  |  6  ·  1  6  ·  7  1 2  ·  2    
 d    r    v  i  n    &    #  8    2  1  7    ;    

2  |  7    5  3  |  4  1 |  3 ·  1 4 2  ·  4    2 4  
   m    e      c  r    a    z  y  W    h    y    

 5  ·  4  4  4  2 |  7  5    5  2  2    4 ·  2  ·  7  
 y    o  u    m    a  k    e    m    e        s  

|  5    3  7  |  7  |  6  ·  4    4  |  2  |  4  ·  5 |  
 a    y  W    o    o    Y    o    u        m    

3  1  2  ·  5  ·  5 |  3 |  1  ·  2  2 |  6 ·  3  1    
a  k  e        m    e        s  a    y    W  o    

3 
o