Bad Boy之风云再起_歌词简谱

Bad Boy之风云再起_歌词简谱
演唱:Bad Boy之风云再起(L.A.四贱客)
发布时间:2020-01-03

·  1  3 |  1  ·  3  3  |  6  6  1  |  7   7  3  ·  3  |  
 歌  曲    名    称  :    原  来  你    是    个  b    a    

5  6 |  3    1  |  7  |  6    5  |  6  ·  5  ·  3  5 1 
d      b    o    y    (    之    风    云    再  起  )  

 5 |  5  |  1  |  3  3   3 4  6  6  7  1  3 |  2  |  
 专    辑    名    称  :    我  很  贱  但  是  我  要    你    

1  6  ·  6  ·  5  2 1  6    5 3  7 7  2 5 |  3  ·  7  
幸  福    出    版  年  代  :    2  0  0  0  年  发    行    公  

7  2  7    5  1  3  |  1  7  6    1  5 |  1  |  1  ·  7 
司  :  大    信  语  言    类  别  :    国  语    歌    手    名  

5 ·  6 3 3 3  5  2  6 5  4    2 ·  3 ·  3 3 3 7  
称    :  L  a  四  贱  客  歌  手  类    别    :    台  湾  乐  队  

3 4 4 ·  6  5  5  2  2  1  4  6 3  2 |  4  2    1  ·  
你  说  的    是  我  不  想  走  你  说  的  是  我    不  想    走    

1  4  4  ·  6 4  ·  3  3  3  ·  6    7  |  3 ·  4   3  
你  说  的    是  我    从  来  不    放    手    我    不    会  

2  ·  6    2  3 ·  6  1  ·  2  1  |  1    1  5  4  |  4 
问    你    为  什    么  你    不  用    教    我  怎  么    做  

3    1    1  3  2 4  4    2  5    4    2 ·  5    4  
我    想    抹  上  最  鲜  艳    的  口    红    喔        原  

|  6    1  2  2    7  |  6 5  2 6  4  5 5 ·  1 6  5  
 来    你  是  这    种    B  A  D    B  O  Y    Y  O    

·  1 4  ·  1   5  ·  5  2 2  2    6  |  6    4  2  6 
 B  A    D        B  O  Y  对    爱    从    来  不  会  

 6 ·  2  |  5  1  ·  1    6  2  4  |  6  6  3  |  1  1  
 后    悔    泡  妞    把    马  子  绝    对  不  会    凸  鎚  

4  4 |  1   3  2   7  5  |  2   3  5  4  1  3    1  
谁  叫    爸    妈  把    我  生    的    那  么  美  L  I    N  

 3  6 |  1    7  2  ·  4 |  7  2    5 7   1  3   
 A      A    N  I    T    A      都  跟    我  有    

3  ·  5 5  6  4 1  |  7   3  5  1  6 1  |  3 4  ·  4  
过    一  腿  我  对  爱    情    是  轰  动  武  林    惊  动    万  

|  7  5 1  5  4    1    4  1  7  |  6  1  7  6 7  ·  7 
 教  为  我  伤  心    的    查  某  囝    仔  都  算  不  完    别  

2   7  |  7  2  2    7 1  7 |  6  1  4  7 2  ·  1  6  
人    问    我  那  ㄟ    那  么  多    C  A  L  L  机    一  天  

|  5   6  7  5  5   7  ·  2  4 |  1    2  5 6  |  5  
 到    晚  那  ㄟ  那    么    多  H    O    N  E  Y    B  

|  5    4  6  |  2  7 2  2  |  5    5  2 ·  3    6  7  
 A    D      B  O  Y      B    A  D        B  O  

3  5  ·  1 6    1    4  |  4  5  |  6 3 |  4 |  6 7  
Y  你    的  坏    让    我    不  明    白  B    A    D    

6  ·  3  |  1  6 3  3  6 ·  1 ·  1    4    4  |  2   
B    O    Y    B  A  D        B    O    Y    我    

2    2  1  2  ·  3  |  4  2   5   4 3 6  2  |  1  3 
必    须  要  离    开    你  是    B    A  D    B    O  Y  

·  5  3 5   4    1  7  6    5  4  4    1 |  7  1  |  
   B  A    D      B  O    Y  你  的    坏    让  我    

7  4  7 7    7 |  5 |  6  |  2   7    6    6  1  5  
太  无  奈  B    A    D        B    O    Y      B  A  

7    4  ·  3  5    7  3  1 6  5 |  7  6   5 3  4  5  
D        B  O    Y  让  我  对  说    B  Y    E    B  Y  

5  6    5  1  2  2    2  ·  2  5  ·  1  |  3  6 3  ·  3  
E  小    妞  别  着  急    一    个  一    个    排  队  你    知  

2 |  4  7  1 |  1    3  |  3  |  4 2 4 ·  5  |  1    
道    我  的  爱    人    没    有    一  个  是    绝    对    

1    7  5  6  3  |  4 5    5  5  ·  4  1 ·  1    5  3  
但    是  为  了  大    家  能    够  公    平  起    见    决  定  

1 4  7  3  |  7    3  4  |  3  4  ·  4  5  4    2  |  2  
要  来  一  个    一    个  抽    籤  朋    友  啊  别    说    以  

·  2 1  5 ·  3    1  2  |  5 5 5  ·  4 4    6    1  
 前  我  没    跟    你  说    过  G  E    T      O    U  

3   4  4  |  2  3 1  6    2    3  1 6  4    5 ·  1  
T      M    Y    W  A    Y      B  O  Y    别    站  

·  3  |  5    5  4 6    2  2  |  6   1 ·  5 ·  6    
 在    那    佔  位  要    跟  我    抢    七    仔    你    

7 ·  2  |  3    3  2 7 2    1  |  5 ·  4  ·  2 |  7  
还    很    早    咧  随  便  教    你    几    步    让    你  

2 2  1 3    7  |  7  |  6  |  5  |  5  7  |  1  ·  3  |  
看  到  吐  血    O    H        G    I  R    L    我    

7 |  4  ·  4  3  7 4  3  6  ·  3  1 7  |  3  7 |  6  7  
带    你    来  喝  咖  啡  看  电    影  看  完    电  影    我  们  

5  4  7    1  ·  3 4 ·  1  ·  5  ·  3    4  ·  6  ·  7  
来  罗  曼    蒂    克  的    餐    厅    再    来    回    去  

1  1  |  5  6 |  5   7 3  |  7  5    7  |  2 |  6  6  
家  里    喝  几    罐    阿  烧    酒  然    后    你    想  怎  

4 |  2  |  2  1 1  |  2  1  ·  3  3 ·  5    1  7  1  |  
样    我    们  就  来    怎  样    呦       瞧    你  这  副    

2  5  ·  7    1  3 6 7    1  1 1    7  |  1  ·  4  5  
熊  样    长    的  跟  那  猴    子  猩  猩    没    有    什  么  

|  3  2  5 |  3 ·  1  2 |  2  |  5  ·  3  1  4  ·  3  2  
 两  样  也    不    去  秤    秤    你    自  己  有    几  两  

·  4  ·  6  4    3  ·  3   3 4 |  3  2 5   7  
 想    约  我    啊        你  下    辈  子  再    讲