I Want You I Need You_歌词简谱

I Want You I Need You_歌词简谱
演唱:I Want You I Need You(林志颖)
发布时间:2020-01-13

·  5    7  |  2  5    5 4  6  ·  5 |  5   4 ·  7    
 I        W  a    n  t      Y    o    u        

3  ·  5 2  1  2  1  3    6  7 6  |  5  |  6  2   1  7 
I      N  e  e  d      Y  o  u        -      林  志  

 4    1  ·  2  2 1 7  ·  7  7 |  2  ·  6 5  2  4  7  
 颖        (  J  i  m    m  y        L  i  n  )  专  

|  7 6  |  6 ·  1    3  |  7  ·  6   7  1 7 5  |  7  
 辑  :    去    走    走    词    :    廖  莹  如  曲    :  

6  ·  5  |  4  3 |  2  |  5 4  7  4  5  ·  5  6  4    5  
王    治    平  我    想    自  由  决  定  爱    如  何  掌    握  

6 4 ·  1  2  6 |  5    4    5  |  6    2  |  4  2  2  
猜  想    你  在  等    候    这    条    路    我    们  一  起  

1  6  |  3  3  7  |  6 1  |  5 |  2  7  4  2  2 3 6  7  
走  没    有  理  由    可  以    让    感  觉  变  旧  你  恨  我  还  

6 7 2    1   4 3  7 1  6 1 3  ·  5 6    3  3  ·  
不  开  口    其    实  我  一  个  人  承  受      胸    口  会    

4  ·  1    6    4  ·  1  |  5  3 |  6 6 2 ·  1  3  |  
悸    动    会    迷    惑      还    会  怕  犯    错  你    

7  2 5 3   3 ·  4  6  2  |  4  5    6  6  ·  6  |  5  
用  力  探  索        真  的  我      心    疼  也    心    痛  

·  6  5  2  1  5    5 2 5    3  3 1  6 5  1   4  1 
 B  a  b  y      I    w    a  n  t    y  o    u    

7  ·  1    7  4 5  3 5  1   1  6   5  ·  3 6 ·  5  
I        n  e  e  d    y    o  u    请    你  听    我  

 5 7  6  4 7  2  4 3  3  |  2  5 6 3  3    1   6 
 说    拥  有  我    占  有  我    不  要  退  缩  B    a    b  

1  ·  2    6  ·  2  ·  1 7  ·  5    2    3    5    1  
y        I        w  a    n    t        y    o  

3 |  6    4  5 |  2   5   1 |  6 |  4  7  1  7  |  
u        I      n    e    e    d      y  o  u    

3  ·  2 5 2  1 6  7  6 3  4  ·  6 2 7  1  6  |  5  ·  
真    正  的  感  受  从  心  头    说    出  口    已  经    是    

3  6    5  5  2  1 ·  2 6 |  4   6 |  1    5    1  
结  果    我  想  自  由    决  定    爱    如    何    掌    握  

|  7 1  ·  7   6 5    7  4 |  4 1    6  1   4 6  
 猜  想    你    在  等    候  这    条  路    我  们    一  起  

·  3 |  6  4  4  4    4  7 5  7  ·  6  ·  5 ·  5 |  2  
 走    没  有  理  由    可  以  让  感    觉    变    旧    你  

2 |  5 6 2  4 1  ·  7   4  4  3 7    7  1    2  ·  
恨    我  还  不  开  口    其    实  我  一  个    人  承    受    

4  2  |  1  ·  1 ·  1    4  ·  5  7 7  1  |  5  1  ·  4 
 胸    口    会    悸    动    会  迷  惑      还  会    怕  

|  2 7 6  1    3  ·  2  4  ·  5  |  7 2  |  4  1  3  ·  
 犯  错  你  用    力    探  索        真  的    我    心    

5  |  4    6    4  4  ·  1  |  7  6  3   2  1    7    
疼    也    心    痛  B    a    b  y      I      w    

5  4  5  7  ·  5    6  ·  1  2 2  1  3 7  5  6  ·  4  3 
a  n  t      y    o    u    I    n  e  e  d      y  

7  3  1  |  2 4  4  7 ·  4 5    5    2  |  2 |  1  3 
o  u  请    你  听  我  说      拥    有    我        占  有  

4  1  3  ·  6  1 2  ·  2    3  4   1  2  2  |  7  |  1  
我  不  要    退  缩  B    a    b  y      I      w    a  

 3  2  7  3   5  3  5  1    2 2  5  ·  1  3 1  7  6  
 n  t    y    o  u    I      n  e    e  d    y  o  

4  |  1 5 5   4   4  |  4  3 |  6  7  6   5 ·  6  
u    真  正  的    感    受    从  心    头    说    出    口  

|  5  ·  5  ·  6   5  2  4    7 5  ·  4    7  |  1  6  
     已    经    是  结  果    舍  不    得    你    的  痛  

7  3 |  2   6  5  |  2    6    2  4  ·  3 7  5 7    
爱  应    该    让  我    们    快    乐  跟    着  我  的  把    

4 ·  7  3  ·  2  ·  1 5  |  3  4   2  |  3  2  ·  2 |  
握    不  要    难    过  爱    着  你    想    着  你    要    

7    6    3  |  7  4  7 2 5  2  4 2 1   4  ·  4  ·  
你    B    a    b  y    I    w  a  n  t        y    

5  ·  5  1  6  ·  2  2  ·  5 3  ·  6    3  1  |  7  1  7  
o    u    I      n    e  e    d      y    o  u  请  

·  7  2  4  ·  6  ·  2  ·  7  2 6  4 |  2 |  2  |  3  ·  
 你  听  我    说        拥  有  我      占    有    我    

2  |  6 5 5 |  4  ·  6  1 4  1  1  2   1  ·  4 1  2  
不    要  退  缩    B    a  b  y    I      w    a  n  t  

 6   5    5  |  2  2 3  7  3    3  3  6 7  7  |  6 
     y    o    u    I    n    e  e  d    y    o  

4    2    1  1  4  1 5  7 |  4  7 ·  5    2 7  |  7  
u    真    正  的  感  受  从  心    头      说    出  口      

|  6  |  5 ·  1  |  1  ·  5  4  5  2  1  5  1 5  6  ·  1  
 已    经    是    结    果  B  a  b  y    I    w    a  

·  4  3 ·  6  4    7 6  ·  3 |  4 ·  4  1  ·  1  1    
 n  t      y    o  u        I      n    e  e    

1 ·  3  ·  2  1    4  |  6  4  4 ·  5    2  |  2 ·  1  
d        y  o    u    请  你  听    我    说        拥  

1   3  |  5 2  5  6 |  3    3 3  |  2 7  2  6  7  ·  
有    我      占  有  我    不    要  退    缩  B  a  b  y    

4  ·  2  1    7  4    2  |  7  5 5  2 ·  7 ·  1  |  1  
   I      w  a    n    t    y  o    u        I  

1  |  3  4  ·  2  |  2    1  |  4  1  2  |  5   6  |  1  
   n  e    e    d        y  o  u    真    正    的  

|  1  7  6  1  6  ·  2  4   1  |  7  1 4  4 2 |  3  7 
 感  受  从  心  头      说    出    口    已  经  是    结  果  

 7  |  6    3  1  4  |  6 |  4  1  4   3 7 |  1 4  
 已    经    是  结  果        已  经  是    结  果      拥  

·  4  4  
 有  我