Baby I Love You_歌词简谱

Baby I Love You_歌词简谱
演唱:桥本裕太/刘人语
发行时间:2021-08-21

 1  |  6  |  2  ·  2 ·  7  |  5  3  1 7  ·  6  |  6   
 声    音    编    辑    A    u  d  i  o        E    

1  2   6  |  6  1  6  2  ·  1  5  5 5    6   3 ·  4 
d  i    t    i  n  g  :    郑  殿  鹏  D    p    Z    h  

2  2  3   5 1    4  5    4    7    2 ·  6  ·  5  6  
e  n  g    和  声    编  写    B    a    c    k    g  r  

·  6    4  ·  2    7  2  ·  6  2 2 5   6  4  7    1  
 o    u    n    d      V  o  c  a    l    A    r  

 3  |  2    2  7  ·  4    2  ·  6  |  7  2    6  4  2  
 r    a    n  g    e    m    e    n  t    :  木  子  

 1  1  1  3 5 ·  3    7   7  |  2  ·  7   3  7  6  
 俊  N  i  c  k    /    阿    旺    措    A    m  a  y  

3 7 3  3  6  3 6    2  ·  2  1 2  4  5  6 1 5 5   
a  和  声  B  a  c  k    g    r  o  u  n  d    V  o  c    

4 |  3  1  1    3 |  1  2  5    7 4 6   3    6 |  
a    l    S    i    n  g  e    r  :  木    子    俊    

6  3  |  6  2  ·  1   1  2  ·  7   4  5  3    4  |  6  
N  i    c  k        L  e    e    /  阿  旺    措    缩  

·  7  |  2  2  3  |  2    2  6  ·  2    7  6 4 ·  1  ·  
 混    M  i  x    i    n  g        E  n  g    i    

7  ·  6 2 |  6  ·  5 2  |  5    1 7 ·  1 3 5    3  
n    e  e    r    :  王    路    遥  L    u  y  e    r  

2 2 4  7  6  1  2  4  2  7    5 |  6  |  6   1 5  4 
 W  a  n  g  缩  混  工  作  室    M    i    x    i  n  g  

|  6  7  ·  6  |  2  7    6    3 |  7  2  3  |  2  3    
   S    t    u  d    i    o    :  2  4    9  6    

5   7  1 6  ·  1  7  ·  6 3 6    3 |  4 |  1  ·  7 
T    o  p  M    u  s    i  c  母    带    工    程    师  

1   3   4 ·  5 6  7  7 ·  5  ·  5 |  4  7    2    
M    a    s    t  e  r  i    n    g      E    n    

2 7 7  7  2  3 |  5    7    7 7  3  3 7  ·  7 |  6 
g  i  n  e  e  r    :    王    路  遥  L  u  y    e    r  

2  6  7    5  ·  5 2  |  7  1 3  3  2    4  ·  5  2 7  
 W  a    n    g  母    带  工  作  室  M    a    s  t  e  

3 6 7   5  1  |  7   6  5   3  4  6 4  3  7  ·  4 
r  i  n    g      S    t  u    d  i  o  :  2  4    9  

|  6  6 5  ·  6  2   7  7  7 2  2  |  3 1  7  5  4   
 6  T  o    p  M    u  s  i  c  Y    u  t  a  :  嘿    

6   7 5  |  2  5  |  7  5   7  6 |  1  ·  7  7  3  ·  
   到  远    方  旅    行  吗    嘿      我    们  去  看    

1  3  7  ·  2  3  7 2 4    3 5 |  7  ·  6    5  |  5  
海  吗  O    h    就  在  我    渡  过    的    每    一    天  

·  3 |  4    7 1  |  7  2 7  4 1  2 6    7  6  ·  3  
 里    因    为  和    你  相  遇    让  我  的    心  变    得  

7  7 ·  5  5 6  ·  5  2  3 |  2  ·  6  1  2   5  7 6 
小  鹿    乱  撞  想    告  诉  你        说  不  出    口  这  种  

·  1  4  7  7  ·  2  2 6  ·  2  6    3 2 3 7    2  5 
 感  觉  好  难    受    啊      该    怎  么  办  望    着  远  

 1 ·  1  3  6  6  5    1  5  |  3  4  ·  4  2  ·  7  |  
 方      那  片  天  空      n    a  t    u  r    a    

2  1  ·  7  6 ·  1  1 ·  1 ·  7  3  |  2  ·  5  ·  5 ·  
l  l    y  一    天  一    天      不    会    停    歇    

2  5 6 4 2  3  5  4 ·  5  ·  7 ·  3 6  7  4    1  6  
 d  i  a  r  y  R  e    y    i    :  是  谁  悄    悄  在  

7  1    2 2    6  ·  6  4 ·  5  2  2  4  |  1  4  5    
我  们    眼  前    慢    慢  牵    起  了  一  条    红  线  一    

6  ·  6  1 |  3   6  |  5  ·  1  |  7  |  6  6  7   7  
阵    风  轻    轻    吹    向    你    的    指  间  是    谁  

·  7  1  7  ·  3  3  ·  2  |  5 ·  7   4  6  3 ·  1  1  
 无  名  指    上  偷    偷    的    想    念  好  想    问  你  

·  7  2    1 2  |  2  2  ·  4  7 3 ·  6  ·  1 2  |  1  
   却    没  勇    气  还    有  一  点        j  e    a  

 5  ·  2 |  1  |  1 7 6 |  7 5 |  4  7  1  |  2  1 
 l    o    u    s  y      I  &    #  8  2    1  7  

5 |  6  4 3  ·  1 4  1  |  7 3  ·  3   3  6    5   
;    m    s    o    c    r  a    z    y  还    要    

5 2  6   7  |  5   5  4  ·  1    1 |  6  2 ·  2   
装  作      一    点    也  不    在    意    P  l    e    

1  |  7    1  ·  3 5  ·  1  |  1  ·  2  ·  7 5  3 5 ·  
a    s    e      l    e    t        m  e    k    

6  |  5 |  4  3  |  7  |  4 4 |  7 7  1 3  ·  3 ·  3  
n    o    w      i    f      y  o  u      l    o  

|  5  |  5    5   1 ·  7 3    6  |  3 |  3  1  5 2  
 v    e        m    e  R    e    y    i  :  B  a  

 3  5  5 1  6  |  3  |  7  7  6  ·  7  6    6 4  ·  4  
 b  y    I      d    o  n  &    #  8    2  1    7  

|  1    3  7  4  1 ·  5 1  |  7    6  ·  5  6  6  2  6  
 ;    t    k  n    o  w        w    h  y  Y  u  t  

3  4  |  4  5 3  ·  6   6  5  4  2  6  7  4  ·  3    6 
a  :    不  知  何    时    开  始    只  要  我  一    想    到  

 1  ·  5  6  |  3  1  |  2  |  3  5    3 2  7 ·  7  ·  
 你    R  e    y  i    :    B  a    b  y      y    

7  ·  3    2   4  6  4 ·  5 3  7  ·  1 ·  6  ·  3 5 
o    u        d  o  n    &  #  8    2    1    7  ;  

·  5    6 1    7 ·  7  |  1  ·  2  4  |  2 5 5    2 
 t      k    n    o    w      w    h  y  Y    u  

4  ·  2  5    4  |  1  1 ·  2  5  |  6 1  5  3  7 7 |  
t    a  :    我    的  心    也  会    痛    都  无  法  入    

1  |  1    7  4  ·  7  6  ·  5  5 |  1  ·  1 5  ·  6  2 
睡    Y    u  t    a  /    R  e    y    i  :    今  晚  

4  ·  1 ·  2   3  4    4  7    7 ·  4  7  ·  2  5 4  
   不    舍    得      说  出    口    那  句    再  见  抛  

·  6  2  |  5  5  ·  1  5 |  3  7    1  3  3 4  3  |  4 
 开  我    们  之    间      纷  纷    扰  扰  的  红  线    不  

·  5  7 4  2 4  1  6 5 |  7 3  1 4  7  |  4   6    
 顾  一  切  也  可  以    真    心  话  我  都  唱    给    你    

4 7  3  3  3  3  5  4  |  6  1  6    6  3  5 1  ·  5  1  
听  Y  u  t  a  /  R  e    y  i  :    B  a  b  y      I  

5  5  6   7  2    6    2  |  4   4  ·  3  3 ·  3 ·  
 l  o    v  e        Y    o    u      I        

6  6   6    7 |  6  |  1    1    5  3  1  6  3  ·  7  
l  o    v    e        Y    o    u    I    l    o  

4  ·  5 6   7  5  |  2  ·  7  2  7  |  6  7  3  3  ·  4 
v    e      Y  o    u    想  对  你    讲  O  n  l    y  

·  4   6  |  7  |  2 |  5  5  ·  3  ·  6    7  1 1  |  
     o    n    e      O    n    l    y    o    

7  1 ·  3  5    6  |  3 5    3 ·  6  |  2  ·  4    3  
n  e    心  动    的    讯  号    Y    o    u        a  

|  1 ·  4    2  5  7   2   7  ·  7  4  ·  7    7  4 
 l    w    a  y  s        o    n      m    y    

4 1  7  ·  6  ·  7  4  ·  4  6 6  7   2  7 5 2 5  |  
m  i  n    d    填  满    了  空  白  我    珍  惜    这  一    

2 ·  6  ·  1  7 ·  6  2  |  5  |  7 4  |  2 |  1  3  |  
切        甜  蜜    的  浪    漫    I      l    o  v    

2 4  2 ·  5 2  |  3  3    7 |  7  4 ·  1    6  6  1  
e    Y    o  u      I        l  o    v    e    Y  

|  2  |  5 6  ·  5  7 4 3 4 |  4  2 1  7  7 |  3  2  
 o    u      I    l  o  v    e    Y  o  u    直  到  

4  4 1 1  5  ·  5 |  3  |  3 3  4 2  1    5  2  ·  5  
未  来  O  n  l    y        o  n  e    O    n  l    y  

 5  1    2  3 ·  6 ·  4   3 ·  4  ·  1  |  6  |  6  
   o    n  e    不    变    的    永    远    I    &  

3 5  3 5   4  1  3  3   2  ·  5  5    4  5  |  6    
#  8  2  1    7  ;  m      a    l  w    a  y    s    

6  3 6  1  |  7 6 ·  1  5  2  7  |  1  2  |  2 ·  2    
 b  y      y  o    u  r    s    i  d    e    抬    

2  4    2  4 ·  5  2  |  2  6  7  6    6    2    2  4  
头  看    一  看      只    属  于  我  们    的    天    空  你  

5  7    1 6  4  |  1  5   3 6  |  5 7  2 ·  3  3 2  
和  我      你  和    我  Y    u  t    a  :  风    平  浪  静  

6   3 6  7  |  3  |  4    6  3  6  6  |  1  |  6    7  
的    夜  晚  我    们        一  起  唱  歌    R    e    y  

6  5 ·  5  3  2    7  2  2  5  ·  7  1  |  1    4 |  6 
i  :    用  心  编    织  我  们  的    回  忆        每    个  

2  4 2  2  6 6 ·  2  1    3 1   3  |  1  ·  3  3   
时  刻  Y  u  t  a    /  R    e  y    i    :    在  每    

6  4 1  |  4    1 ·  6 6  |  3  |  4 5 ·  6  |  6  7  
一  个  夜    晚    将    要  落    幕    的  时    候    都  能  

5  5  6    4  |  1  ·  1  |  4    2  4  |  4  ·  2  5   
轻  轻  把    我    的    吻    落    在  你    的    唇  边    

2  |  2  3  ·  4 |  2    3 |  7 4  7 1    1  ·  2  5  
然    后  紧    紧    握    住    你  的  双  手    幸    福  地  

7  |  3  |  1    2   3    6  1    1 7   2  6  6  |  
陪    在    你    身    边    Y  u    t  a    /  R  e    

2 ·  1  ·  4  ·  7  |  3  ·  6    2  6  ·  7 4 ·  3    
y    i    :    B    a    b    y      I      l    

6 |  7 7  6  |  7  ·  4 2    1   1 2 3 6  5  7  |  
o    v  e      Y    o  u        I    l  o  v  e    

5 2    5  3    2  1  5 |  6   2  5 1  ·  6 ·  3  |  
 Y    o  u      I      l    o  v  e        Y    

3  |  2  |  6  |  7    4  5  |  6    3    4  3  5 6 1  
o    u    想    对    你  讲    O    n    l  y    o  n  

2  7  3  ·  3 3  3  7 5  1  7   1  4  3    4  |  1  |  
e    O    n  l  y    o  n  e    心  动  的    讯    号    

3    3  |  4 ·  4  1  3 ·  3 ·  2  4  |  7  5  |  5 1  
Y    o    u      a  l    w    a  y    s      o  n  

|  7 |  5 5  2    7  1  4  6  |  7  |  1    6 1  3  4  
     m  y      m  i  n  d    填    满    了  空  白  我  

4   2  |  2  5  4    6    3  |  2  |  3  6    1  7  |  
珍    惜      这  一    切        甜    蜜  的    浪  漫    

4    1  |  4  |  2    2  6   2 |  6  2    4  2 3  2  
I        l    o    v  e        Y  o    u    I    

·  1    3  4  |  3  1  |  4  ·  3    7  |  6  2  |  1  ·  
 l    o  v    e      Y    o    u      I        

7   7    3 |  4    2  |  5  2  |  1  ·  7    7 2 6  
l    o    v    e        Y  o    u    直    到  未  来  

2  ·  2    2  ·  4  ·  7 6    3  ·  1  6  1  1  6 ·  6 
O    n    l    y      o    n    e    O  n  l    y  

|  3  7 ·  6 ·  6  2    3    5  3    4  ·  5  7  6 4  
   o    n    e  不    变    的  永    远    I  &  #  8  

3  2  |  7 7    4  |  1   7  4  ·  6  1 5  6  ·  7    
2  1    7  ;    m        a  l    w  a  y  s        

3    2 |  3  1  7  ·  4  ·  6 |  5 6    4  2    3    
b    y      y  o    u    r      s    i  d    e    

6  4  2  |  2  7 1 2  5  ·  4  3 ·  1    6   3  ·  5 
抬  头  看    一  看    只  属    于  我    们    的    天    空  

 2  1  ·  7  |  3 |  3  |  4  7 1  |  1  4    3  7   
 你  和    我        你    和  我  Y    u  t    a  :    

6  |  4  |  2    6  6 ·  1  4  ·  3 3 |  4    5 ·  7  
就    算    以    后  的    路  或    许      暗    淡    无  

 3  1  ·  1 7   2  ·  6  4  6  |  6  ·  2  ·  2  ·  4 
 光  R    e  y    i    :  就  算    遇    到    什    么  

 4  |  7    6 1 ·  5  1  ·  1  3  1 5  1  4  3  3  2  
 阻    碍      那    又  怎    样  Y  u  t  a  /  R  e  y  

 5 |  7    6  7  1 6  ·  1  |  3    7  ·  1  4   2 
 i    :    因  为  有  你    在        我    一  直    相  

4  ·  3    6  |  5  |  5  |  6    7  |  7    1  |  1  1  
信    和    你    走    到        最    后    Y    u  t  

5 4  |  5  ·  7  |  3  6    2 |  5  4  1  7  2 |  4  1  
a  /    R    e    y  i    :    B  a  b  y      I    

4  4  1  6    3 2 5  ·  1  |  7  2  3  |  5   6  ·  3  
l  o  v  e      Y  o    u      I      l    o    v  

|  1  ·  7  |  3  |  1  |  4    3 3    4  6    6  4  |  
 e        Y    o    u      I      l    o  v    

1  |  6  3    5  4  7    5  1   3  1 2  ·  1  ·  7    
e      Y    o  u  想    对  你    讲  O  n    l    y    

5  |  1  |  5    3  |  6  |  2  1  3 6  |  4  4 |  7  7 
   o    n    e        O  n  l  y      o    n  e  

 5    7  |  6  ·  4 2  4 6  |  5    5  7 |  7  ·  2  
 心    动    的    讯  号  Y  o    u      a    l    w  

2    3  4 6  3  2  5  2  ·  1  2  3 3  2  ·  2 6   7  
a    y  s    o  n    m    y    m  i  n    d  填    满  

|  2  6 |  7  2  7  6  ·  6 ·  3  ·  1    1  |  1 6  4 
 了  空    白  我  珍  惜        这    一    切      甜  蜜  

6  7  7 6  1 6    6  6  1  1  4  4    6  6  ·  2  2  |  
的  浪  漫  I    l    o  v  e    Y  o    u      I      

5  ·  7  7    7  1  7  |  6  1  3  7  2    7 2  ·  6  5  
l    o  v    e    Y    o  u    I      l  o    v  e  

7  |  7    6  2  1    4  |  6  1  4  2    4   4 ·  3 
   Y    o  u  直    到    未  来  O  n    l    y      

·  5    3  3    5   3  ·  6  4  1 7  ·  7  2  1    1 
 o    n  e        O    n  l  y      o  n  e    不  

 5  5  4  |  2 1  5  2  ·  3 1  ·  6  1  1    5 |  2  
 变  的  永    远  I  &  #    8  2    1  7  ;    m      

1  |  7  |  2  ·  6 7  4  |  2    7  6  |  5   5  |  1  
a    l    w    a  y  s        b  y        y    o  

5  2 2  6  5    7  4 2    1  3  ·  4    5 6 4 3    
u  r    s  i    d  e  抬    头  看    一    看    只  属    

1 1    4  ·  3 ·  5    7  ·  4 7 |  3  5  |  3  1  2  
于  我    们    的    天    空    你  和    我      你  和  我